STJÄR­NAN GÖR ALLT FÖR ATT BLI GRA­VID!

Veckans NU! - - MIX -

Mitt i all dra­ma­tik har Jen­ni­fer en hel del an­nat att tän­ka på. En­ligt upp­gift för­sö­ker hon och Jus­tin näm­li­gen bli för­äld­rar och de skyr inga me­del för att få det de vill ha.

– Ing­et har fun­ge­rat hit­tills så nu har Jen an­li­tat en ” be­bis­vis­ka­re”, som ska hjäl­pa hen­ne att bli av med si­na men­ta­la spär­rar, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter…

– Jen­ni­fers råd­gi­va­re sä­ger att det in­te finns någ­ra fy­sis­ka hin­der för hen­ne att bli gra­vid ut­an att allt sit­ter i hen­nes hu­vud.

Vi hål­ler tum­mar­na!

En­ligt stjär­nans re­pre­sen­tant ha­de hon dock re­dan läm­nat se­meste­ror­ten till­sam­mans med sin ny­bliv­ne ma­ke när olyc­kan in­träf­fa­de.

"JEN­NI­FER NÄMNS I UT­RED­NING­EN"

” Det var en un­der­bar re­sa som för­vand­la­des till nå­got fruk­tans­värt”, sä­ger en käl­la.

Jen upp­ges va­ra myc­ket skär­rad över det som har hänt. Men hon får stöd av Jus­tin ge­nom den svå­ra ti­den.

Ut­ö­ver att Aniston upp­ges va­ra för­kros­sad över vän­nens död ska hon dess­utom må myc­ket då­ligt över att ha be­skyllts för att even­tu­ellt ha nå­got med Car­mels död att gö­ra. Vi hål­ler tum­mar­na för att allt lö­ser sig till det bäs­ta i den här tra­gis­ka si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.