HAR IN­TE TRÄF­FAT SU­RI PÅ 800 DA­GAR!

TOMS IS­KAL­LA RE­LA­TION TILL DOT­TERN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­NIE LUAP FOTO: IBL- AOP

Skå­de­spe­la­ren Tom Cru­i­se har in­te läng­re nå­gon kon­takt med nio­å­ri­ga dot­tern Su­ri. An­led­ning­en upp­ges va­ra hans in­vol­ve­ring i sci­en­to­lo­gi­kyr­kan.

När Tom Cru­i­se, 53, och Ka­tie Hol­mes, 37, skil­de sig i ju­ni 2012 fick Ka­tie vård­na­den om de­ras ge­men­sam­ma dot­ter Su­ri, idag 9. Ti­di­ga­re i år kun­de Veckans NU! rap­por­te­ra att Tom och Su­ri gli­dit ifrån varand­ra re­jält. Nu kom­mer nya choc­ke­ran­de upp­gif­ter.

– Tom har in­te setts of­fent­ligt med sin dot­ter på mer än två år. Det är en fem­te­del av hen­nes livs­tid. Han är in­te in­tres­se­rad av att va­ra del av hen­nes dag­li­ga liv, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

KYR­KANS FEL

Or­sa­ken till att Tom och Su­ri, som ti­di­ga­re ha­de en bra re­la­tion, in­te har träf­fats på över 800 da­gar upp­ges va­ra Toms in­vol­ve­ring i den kon­tro­ver­si­el­la sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sen. Ka­tie är emot re­li­gi­o­nen och sci­en­to­lo­ger­na sägs vil­ja att Tom ska ta av­stånd från al­la som ut­ta­lat sig ne­ga­tivt om dem.

– Ka­tie gör allt för att va­ra en när­va­ran­de mam­ma, men ing­et kan er­sät­ta Su­ris pap­pa, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Det är pa­te­tiskt att Tom som är så rik och känd är en så­dan från­va­ran­de pap­pa.

LYCK­LI­GA­RE NU

En­ligt upp­gift har Tom och Ka­tie ing­en kon­takt med varand­ra över­hu­vud­ta­get.

– De pra­tar in­te med varand­ra läng­re. In­te ens när det gäl­ler Su­ri, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Ef­ter att Ka­tie ha­de läm­nat Tom flyt­ta­de hon med dot­tern till New York och se­dan dess har Su­ri fått ett be­tyd­ligt mer nor­malt liv än när hon bod­de med Tom. En­ligt upp­gift vill flic­kan in­te ha nå­got med sin pap­pa att gö­ra.

– Hon är ett myc­ket lyck­li­ga­re barn nu, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ce­leb Dir­ty Laund­ry.

"DET ÄR PA­TE­TISKT"

Tom och Su­ri sägs in­te ha träf­fats på över två år. ” Han är in­te in­tres­se­rad av att va­ra en del av Su­ris dag­li­ga liv”, sä­ger en käl­la.

Film­stjär­nan Tom Cru­i­se har ing­en kon­takt med dot­tern Su­ri. En­ligt upp­gift be­ror det på att han har valt sin tro fö­re hen­ne. Stjär­nan är som be­kant sci­en­to­log.

Toms ex­fru Ka­tie Hol­mes tar en­sam hand om den nio­å­ri­ga flic­kan. ” Hon och Tom pra­tar in­te med varand­ra läng­re”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.