GIGI HADID ZAYN MA­LIK

HETT NYTT PAR!

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

Tus­sa ihop mo­del­len Gigi Hadid och One Direc­tion- avhopparen Zayn Ma­lik. Vad får du då? Hol­ly­woods nya, över­jor­diskt vack­ra par!

Ef­ter en blöt fest­natt hop­pa­de den for­ne One Direc­tion- med­lem­men Zayn Ma­lik, 22, in i en bil till­sam­mans med su­per­mo­del­len Gigi Hadid, 20. Upp­märk­sam­ma fo­to­gra­fer var snabbt fram­me med ka­me­ror­na och fång­a­de den unga du­on på bild, vil­ket för­stås fick he­la värl­den att vän­da ögo­nen mot Gigi och Zayn. Ba­ra da­gar se­na­re be­kräf­tar de sin kär­lek ge­nom att hål­la hand ef­ter ett re­stau­rang­be­sök. – Det är väl­digt nytt. De um­gås och ser vad som hän­der. Jag skul­le in­te kal­la dem pojk- och flick­vän än, men de dejtar de­fi­ni­tivt, sä­ger en käl­la i Us Ma­ga­zi­ne.

BRU­TEN FÖR­LOV­NING

Gigi bröt ny­li­gen upp med sång­a­ren Joe Jonas, 26, ef­ter någ­ra må­na­ders för­hål­lan­de, men hon ver­kar in­te grå­ta över det. Zayn har i sin tur va­rit sing­el se­dan i au­gusti, då han bröt sin för­lov­ning med Litt­le Mix- med­lem­men Per­rie Ed­wards, 22. – Zayn är be­tut­tad i Gigi, sä­ger käl­lan. Hur kväl­len slu­ta­de? Det kan vi ba­ra gis­sa…

"ZAYN ÄR BE­TUT­TAD" Be­då­ran­de! Kär­le­ken spi­rar mel­lan mo­del­len Gigi Hadid och ar­tis­ten Zayn Ma­lik. Ny­li­gen sågs de hål­la hand ef­ter att ha va­rit på en re­stau­rang i Los Ang­e­les till­sam­mans. Här ses de my­sa i en bil till­sam­mans

vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.