NYA CHOCKBILDERNA PÅ KHLOÉ

NU TA­LAR HON UT OM PLASTIKRYKTENA

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

På sisto­ne har det snac­kats en hel del om ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Khloé Kar­dashi­ans an­sik­te. Nu av­slö­jar hon själv vad som lig­ger bakom den ra­di­ka­la för­änd­ring­en.

Det rå­der ing­en tve­kan om att re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kar­dashi­an, 31, har ge­nom­gått en re­jäl ut­se­en­de­för­vand­ling på sisto­ne. Stjär­nan har för­änd­rat allt från kläd­stil och hår­färg till kropps­form och an­sik­te. En­ligt upp­gift lig­ger fle­ra oli­ka skön­hets­ingrepp bakom hen­nes nya look. På nya bil­der, tag­na un­der lan­se­ring­en av profilens bok ” Strong looks bet­ter na­ked”, är hon näs­tan oi­gen­känn­lig.

– Slu­ta för­stö­ra dig själv med plasti­ko­pe­ra­tio­ner, skri­ver en föl­ja­re på hen­nes Instagram.

– Det ser in­te det mins­ta na­tur­ligt ut, tyc­ker en an­nan.

"JAG ÄLS­KAR DET"

Själv för­ne­kar dock stjär­nan be­stämt al­la ryk­ten om att hon skul­le ha ta­git till kni­ven.

– Mitt an­sik­te är fritt från fillers, bit­ches! Låt mig klar­gö­ra en sak: Jag har in­te gjort någ­ra in­grepp i mitt an­sik­te, skri­ver hon på sin webb­si­da och fort­sät­ter:

– Jag be­hö­ver in­te det ef­tersom jag har ett så­dant fan­tas­tiskt ma­ke­up- team. De får mig att se så fan­tas­tisk ut att det känns som att jag har ope­re­rat nä­san var­je dag – och jag äls­kar det.

HÅ­NAS AV FANS

Där­e­mot öpp­nar Khloé för even­tu­el­la fram­ti­da ope­ra­tio­ner. – Jag kom­mer att gö­ra in­jek­tio­ner i fram­ti­den, men det får in­te bli över­dri­vet. Man mås­te kun­na gö­ra oli­ka an­sikts­ut­tryck, skri­ver hon.

– Ha­ha vad iro­niskt att du skri­ver så ef­tersom ditt an­sik­te är så stelt att du knappt kan le, skri­ver en per­son som svar på stjär­nans in­lägg.

Vad tror du, är Khlo­es an­sik­te na­tur­ligt? Tit­ta på bil­der­na och döm själv!

"DET SER IN­TE DET MINS­TA NA­TUR­LIGT UT"

För ba­ra ett år se­dan såg stjär­nan helt an­norlun­da ut, men hon för­ne­kar att hon gjort någ­ra in­grepp i sitt an­sik­te.

Khloé Kar­dashi­an väck­te myc­ket upp­märk­sam­het när hon ny­li­gen vi­sa­de upp ett till sy­nes väl­digt upp­stra­mat an­sik­te un­der ett event.

Även Khloés kropp har ge­nom­gått en re­jäl för­änd­ring på sisto­ne, nå­got som pro­fi­len själv har vi­sat upp på so­ci­a­la me­di­er.

Det var un­der pro­mo­tiontur­nén av den nya boken ” Strong looks bet­ter na­ked” som Khloés ut­se­en­de ska­pa­de ru­bri­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.