STJÄR­NAN FLYT­TAR IN MED NYA KÄR­LE­KEN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Det går un­dan i sväng­ar­na för Gwen och nya pojk­vän­nen Bla­ke. En­ligt upp­gift flyt­ta­de de ihop ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor som par.

– De har in­te sagt ” jag äls­kar dig” till varand­ra än, så äk­ten­skap och barn är in­te rik­tigt ak­tu­ellt. Men de vill bo till­sam­mans, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

De ny­för­äls­ka­de ska ha bör­jat sitt sam­bo­liv med att fi­ra thanks­giving ihop i slu­tet av no­vem­ber. Vi hål­ler tum­mar­na för att fri­den hål­ler i sig till jul.

Sång­ers­kan ver­kar dock re­dan ha gått vi­da­re från sve­ket från ex­ma­ken. Nu är hon lyck­lig till­sam­mans med ” The Vo­ice”- kol­le­gan Bla­ke Shel­ton. Skrat­tar bäst som skrat­tar sist…

På de här bil­der­na kan man se hur barn­flic­kan ko­pi­e­rat sång­ers­kans stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.