LA­MAR ODOM BE­HÖ­VER HJÄLP DYG­NET RUNT KAN IN­TE GÅ EF­TER OLYC­KAN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det har gått två må­na­der se­dan La­mar Odom hit­ta­des med­vets­lös. Nu ver­kar det som att han har en lång och svår väg till­ba­ka till sitt nor­ma­la liv.

Bas­ket­s­tjär­nan La­mar Odom, 36, tog en överdos och kol­lap­sa­de på en bor­dell den 13 ok­to­ber. Un­der någ­ra vec­kor svä­va­de han mel­lan liv och död. Nu står det klart att 36- åring­en kom­mer att över­le­va, men en­ligt upp­gift har han drab­bats av be­stå­en­de men ef­ter olyc­kan.

– La­mar kom­mer san­no­likt in­te att kun­na läm­na sjuk­hu­set på länge. Och när han väl gör det, kom­mer han att be­hö­va hel­tids­vård. Han kan in­te ta hand om sig själv, sä­ger en käl­la med in­syn en­ligt tid­ning­en Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Han kan in­te gå och han käm­par för att kom­mu­ni­ce­ra ver­balt.

LÅNG RE­HA­BI­LI­TE­RING

La­mars väg till­ba­ka kom­mer allt­så att bli lång. En­ligt upp­gift ska lä­kar­na ha sagt till fa­mil­jen att re­ha­bi­li­te­ring­en kom­mer att krä­va må­na­der av hårt ar­be­te. Lä­kar­na be­dö­mer sam­ti­digt att någ­ra av ska­dor­na på hans kropp kom­mer att va­ra be­stå­en­de. Un­der re­ha­bi­li­te­ring­en kom­mer La­mar att ar­be­ta med en rad te­ra­peu­ter, och bland an­nat ge­nom­gå fy­si­o­te­ra­pi och tal­te­ra­pi.

KHLOÉ STÖT­TAR

Vid till­fäl­let för olyc­kan var La­mar se­pa­re­rad från hu­strun Khloé Kar­dashi­an, 31, men på sisto­ne har det ryk­tats om en åter­för­e­ning. Oav­sett vad så kom­mer Khloé att fin­nas vid hans si­da och stöt­ta ho­nom ge­nom den svå­ra ti­den.

– Ut­an Khloé skul­le hans åter­hämt­ning ha bli­vit be­tyd­ligt svå­ra­re. Hen­nes kär­lek och stöd be­ty­der myc­ket för ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

"HAN KAN IN­TE TA HAND OM SIG SJÄLV"

Ef­ter överdo­sen i ok­to­ber är lä­get för La­mar Odom nu sta­bilt. Men en­ligt upp­gift kom­mer den fö­re det­ta bas­ket­s­tjär­nan att be­hö­va myc­ket hjälp i var­da­gen framö­ver.

” Han kan in­te gå och käm­par för att kom­mu­ni­ce­ra ver­balt”, sä­ger en käl­la. Att va­ra så pass fy­siskt be­grän­sad är en­ligt upp­gift ext­ra svårt för en per­son som La­mar, som ti­di­ga­re levt på sin fy­sik.

Det är på det här sjuk­hu­set i Be­ver­ly Hills som La­mar vår­das. En­ligt upp­gift kan han kom­ma att bli kvar där un­der en lång tid.

Här förs La­mar till sjuk­hu­set ef­ter olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.