MILEYS HEM­LI­GA RO­MANS MED 20 ÅR ÄLD­RE JA­RED STJÄR­NOR­NA SMY­GER MED SIN KÄR­LEK

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, GET­TY IMA­GES

Mi­ley Cyrus har sagt att hon är öp­pen för al­la för­slag när det kom­mer till dej­ting. Up­pen­bar­li­gen er­bjöd Ja­red Leto nå­got som hon in­te kun­de mot­stå – för nu upp­ges stjär­nor­na ha in­lett en re­la­tion.

Hollywood ver­kar ha fått ett nytt färg­starkt par i Mi­ley Cyrus, 23, och Ja­red Leto, 43. De bå­da ex­cent­ris­ka kän­di­sar­na sägs ha fått upp ögo­nen för varand­ra ny­li­gen och ska ha in­lett en rykande het ro­mans.

– Det är väl­digt av­slapp­nat mel­lan dem, men de är in­te ba­ra kk. De bryr sig om varand­ra på rik­tigt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

SKIC­KAR HE­TA BIL­DER

Men mesta­dels ska re­la­tio­nen än­då be­stå av raj­tan­taj­tan mel­lan la­ka­nen – och så kal­lad sex­ting. Bå­de Mi­ley och Ja­red är full­bo­ka­de med jobb och där­för tving­as de va­ra ifrån varand­ra en hel del. Men Mi­ley vet hur man rå­der bot på en så­dan sak.

– De har stän­dig kon­takt via sms. Dess­utom skic­kar de he­ta bil­der till varand­ra. Mi­ley äls­kar att re­ta Ja­red med sex­i­ga bil­der på sig själv, sä­ger käl­lan.

TAR IN PÅ HO­TELL

En­ligt upp­gift gör stjär­nor­na nu allt för att und­vi­ka att bli upp­täck­ta.

– De är ald­rig hem­ma hos Mi­ley ef­tersom det skul­le va­ra för lätt för pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­na att upp­täc­ka dem där. De bru­kar va­ra på ho­tell där de kan ta sig in via käl­la­ren. Bå­da vill hål­la re­la­tio­nen hem­lig, sä­ger käl­lan.

Naaw, tit­ta vad fi­na de är till­sam­mans! Mi­ley Cyrus och Ja­red Leto allt­så, som är ett av Hol­ly­woods he­tas­te nya par. "MI­LEY ÄLS­KAR ATT RE­TA JA­RED"

Stjär­nor­na ska en­ligt upp­gift tving­as va­ra ifrån varand­ra myc­ket på grund av jobb. Men Mi­ley har en lös­ning på pro­ble­met – hon skic­kar he­ta sms till Ja­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.