FA­MIL­JEN UT­OM SIG AV ORO FÖR KRIS JEN­NER "HON SU­PER PÅ MOR­GO­NEN"

Veckans NU! - - MIX - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, BULLS

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Kris Jen­ner upp­ges ha svå­ra pro­blem med al­ko­ho­len. Det gjor­de att hon ny­li­gen kol­lap­sa­de hon ef­ter en fest.

Den se­nas­te ti­den har Kris Jen­ner, 60, en­ligt upp­gift fes­tat så hårt att hon snart kom­mer att tving­as chec­ka in på re­hab. Fa­mil­jen upp­ges va­ra rik­tigt oro­lig.

– Det är iro­niskt ef­tersom Kris all­tid har va­rit den som har gri­pit in när nå­gon har pro­blem, men hon har tap­pat kon­trol­len över sig själv för länge se­dan och det blir ba­ra vär­re, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hen­nes dric­kan­de och fes­tan­de är myc­ket vär­re än när det gäl­ler nå­gon an­nan i fa­mil­jen.

Ef­ter en vild fest­kväll ny­li­gen kol­lap­sa­de stjär­nan i bak­sä­tet på en bil.

HAR PÅ­GÅTT I FLE­RA ÅR

Pro­ble­men bör­ja­de en­ligt upp­gift re­dan för fle­ra år se­dan.

– Ibland su­per hon på job­bet och även på mor­go­nen, sa en käl­la en­ligt saj­ten E! 2013.

Kris dric­kan­de ska dock ha bli­vit vär­re ef­ter att ex­ma­ken Cait­lyn ( ti­di­ga­re Bru­ce) kom ut med sin nya iden­ti­tet ti­di­ga­re i år och Kris blev till­sam­mans med 25 år yng­re Co­rey Gam­b­le.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HON HAR TAP­PAT

KON­TROL­LEN"

Kim Kar­dashi­ans mam­ma Kris Jen­ner sägs ha haft pro­blem med al­ko­ho­len i fle­ra år, men nu är lä­get en­ligt upp­gift vär­re än nå­gon­sin. "Ibland su­per hon på job­bet", sä­ger en käl­la. Ny­li­gen fång­a­des stjär­nan på bild när hon kol­lap­sa­de i bak­sä­tet på en bil ef­ter en fest­kväll. Kris al­ko­hol­pro­blem ska ha es­ka­le­rat ef­ter att ex­ma­ken Cait­lyn ( ti­di­ga­re Bru­ce) kom ut som trans­sex­u­ell ti­di­ga­re i år.

Även re­a­li­ty­stjär­nans nye pojk­vän Co­rey Gam­b­le sägs på­ver­ka Kris dric­kan­de ne­ga­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.