ANISTON I DÖDSDRAMA!

Nu ut­re­ads hin av po­lis

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ny­gif­ta Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux har fått smolk i lyc­ko­bä­ga­ren. Un­der de­ras ro­man­tis­ka smek­må­nad på Bo­ra Bo­ra hit­ta­des näm­li­gen en per­son i de­ras säll­skap död.

– Det är en mar­dröm för Jen­ni­fer, sä­ger en käl­la.

Det var den 5 au­gusti som Jen­ni­fer Aniston, 46, och Jus­tin The­roux, 44, vig­des un­der en topp­hem­lig ce­re­mo­ni i sitt hem i Los Ang­e­les. Da­gen ef­ter flög pa­ret – till­sam­mans med fle­ra av si­na vän­ner – till Bo­ra Bo­ra för att fi­ra, och det var där tra­ge­din in­träf­fa­de. Jen­ni­fers nä­ra vän tilli­ka pro­du­cen­ten Jo­el Sil­ver var med på re­san till­sam­mans med sin 28- åri­ga as­si­stent Car­mel Mus­grove, även hon en vän till skå­de­spe­lers­kan. Den 19 au­gusti hit­ta­des Car­mel död på stran­den. Hon upp­ges ha va­rit i myc­ket då­ligt skick och blöd­de ur mun­nen. En­ligt lo­ka­la myn­dig­he­ter var döds­or­sa­ken drunk­ning och hon ska ha haft bå­de al­ko­hol och dro­ger i blo­det.

– Jen­ni­fers vack­ra min­nen från smek­må­na­den har för­vand­lats till skräck. Hon kom­mer ald­rig att kun­na tän­ka på smek­må­na­den igen ut­an att bli påmind om hur hen­nes vän

för­lo­ra­de li­vet, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten ra­dar On­li­ne.

FÖR­NE­KAR ALLT

I po­lis­ut­red­ning­en listas en­ligt upp­gift Jen­ni­fer som en av de per­so­ner som kan ha kopp­ling till 28- åring­ens död.

– Po­li­sen vill ta re­da på var­i­från hon fått dro­ger­na. Jen­ni­fers namn nämns i ut­red­ning­en, sä­ger käl­lan.

Men skå­de­spe­lers­kan själv ne­kar be­stämt till all in­bland­ning. – Hen­nes smek­må­nad var över och hon var re­dan till­ba­ka i Los Ang­e­les när den fruk­tans­vär­da tra­ge­din in­träf­fa­de, sä­ger hen­nes re­pre­sen­tant.

En­ligt upp­gift är Jen myc­ket skär­rad över det som har hänt. And­ra som var med på smek­må­na­den upp­ges va­ra Jim­my Kim­mel, Ja­son Ba­te­man och Cour­te­ney Cox.

– Det var en un­der­bar re­sa som för­vand­la­des till nå­got fruk­tans­värt. Det här är en mar­dröm för Jen­ni­fer, sä­ger käl­lan.

"JEN­NI­FER ÄR FÖR­KROS­SAD" I po­lis­ut­red­ning­en nämns Jen som en av dem som kan ha kopp­ling till vän­nens Car­mels död. "Po­li­sen vill ta re­da på var­i­från Car­mel fått dro­ger­na", sä­ger en käl­la.

Smek­må­na­den äg­de rum på en lyx­re­sort i Bo­ra Bo­ra, dit det ny­gif­ta stjärn­pa­ret drog da­gen ef­ter sitt topp­hem­li­ga bröl­lop i au­gusti.

Med i re­se­säll­ska­pet var bland and­ra Jen­ni­fers ” Vän­ner”kol­le­ga tilli­ka bff Cour­te­ney Cox, 51. Den här bil­den är dock från ett an­nat till­fäl­le.

Med sig ha­de de fle­ra go­da vän­ner. Tan­ken var att smek­må­na­den skul­le bli en av­kopp­lan­de och ro­lig se­mes­ter för al­la in­blan­da­de.

"RE­SAN FÖR­VAND­LA­DES TILL NÅ­GOT FRUK­TANS­VÄRT"

Jen och Jus­tin upp­ges ha va­rit på ett strå­lan­de hu­mör un­der ti­den på Bo­ra Bo­ra. Men gläd­jen fick ett ab­rupt slut.

Den 28- åri­ga as­si­sten­ten hit­ta­des liv­lös på stran­den. En­ligt upp­gift ha­de hon drunk­nat med fle­ra oli­ka sor­ters dro­ger i blo­det.

Po­li­sen ut­re­der nu var­i­från Car­mel kan ha fått tag på dro­ger­na. En­ligt upp­gift nämns Jen­ni­fers namn i po­lis­ut­red­ning­en.

” Jen­ni­fers vack­ra min­nen från smek­må­na­den har för­vand­lats till skräck”, sä­ger en käl­la.

Jen­ni­fer är god vän med pro­du­cen­ten Jo­el Sil­ver. Det var till­sam­mans med ho­nom som Car­mel följ­de med på re­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.