DRÖM­BRÖL­LOP!

"MA­GIC MI­KE"- HUNKENS

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ett av Hol­ly­woods glam­mi­gas­te par har gift sig. So­fia Ver­ga­ra och "Ma­gic Mi­ke"- hun­ken Joe Mang­a­ni­el­lo fick varand­ra un­der en ro­man­tisk ce­re­mo­ni i Flo­ri­da ny­li­gen. Häng med på de­ras ro­man­tis­ka bröl­lops­fest!

Skå­di­sar­na So­fia Ver­ga­ra, 43, och Joe Mang­a­ni­el­lo, 38, blev ihop för­ra året och bör­ja­de snabbt att kal­las ” värl­dens snyg­gas­te par” av ame­ri­kans­ka me­di­er. En­ligt upp­gift fri­a­de Joe till sin kär­lek på jul­da­gen för­ra året, och nu har de bli­vit man och hust­ru. De väx­la­de ring­ar på lyx­re­sor­ten The Brea­kers i Palm Be­ach, Flo­ri­da. På den kän­di­stä­ta gäst­lis­tan fanns bland and­ra Channing Tatum och Ree­se Wit­herspoon, samt fle­ra av So­fi­as ” Mo­dern fa­mily”- kol­le­gor.

MYC­KET HEM­LIG­HETS­MA­KE­RI

Un­der kväl­len de­la­de skå­de­spe­lers­kan med sig av bil­der från fest­lig­he­ter­na på Instagram. Ut­ö­ver det råd­de dock stort hem­lig­hets­ma­ke­ri.

– Fle­ra sä­ker­hets­vak­ter har hyrts in och gäs­ter­na tving­as till tyst­nads­plikt. De vill in­te att nå­gon som in­te är auk­to­ri­se­rad fo­to­graf tar bil­der på dem och gör allt in­om­hus för att slip­pa in­syn, sa en käl­la fö­re vig­seln en­ligt saj­ten E! News.

STRÅ­LA­DE AV LYC­KA

På bil­der­na som lagts ut på so­ci­a­la me­di­er strå­lar pa­ret av lyc­ka, nå­got som en­ligt upp­gift även märk­tes på plats.

– Jag har ald­rig sett två per­so­ner som va­rit så kä­ra. Sät­tet de pra­tar med varand­ra, rör varand­ra – det är otro­ligt, sä­ger en vän till Joe.

Da­gen till ära var So­fia klädd i en rik­tig prin­sess­klän­ning från Zu­ahir Mu­rad, me­dan Joe roc­ka­de en smo­king från John Var­va­tos. Bröl­lops­ring­ar­na är de­sig­na­de av Lor­rai­ne Sch­wartz.

– De är så him­la vack­ra till­sam­mans, och på bröl­lo­pet slog de al­la re­kord, sä­ger en käl­la.

Ro­man­tiskt vär­re var det när skå­di­sar­na So­fia Ver­ga­ra och Joe Mang­a­ni­el­lo blev man och hust­ru i Flo­ri­da ny­li­gen.

Den sto­ra da­gen präg­la­des av myc­ket hysch- hysch. Till ex­em­pel tving­a­des gäs­ter­na till tyst­nads­plikt. Men bru­den själv de­la­de fli­tigt med sig av bil­der på sin Instagram.

"DE ÄR SÅ

VACK­RA TILL­SAM­MANS" ” Jag har ald­rig sett två per­so­ner som va­rit så kä­ra”, sä­ger en käl­la som var på plats un­der ce­re­mo­nin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.