JUS­TIN & SE­LE­NA DEJTAR IGEN!

BILD­BE­VIS!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Skam den som ger sig. Det tyc­ker i al­la fall Jus­tin Bie­ber och Se­le­na Go­mez som upp­ges ge sin kär­leks­re­la­tion än­nu en chans.

Det var länge se­dan vi tap­pa­de räk­ning­en på hur många gång­er som popstjär­nor­na Se­le­na Go­mez, 23, och Jus­tin Bie­ber, 21, har åter­före­nats. Nu kan vi läg­ga till än­nu ett för­sök i pro­to­kol­let. Un­der mu­sik­ga­lan Ame­ri­can Mu­sic Awards ny­li­gen fång­a­des de unga tu på bild när de var på pro­me­nad i nat­ten och se­na­re be­sök­te ho­tel­let Mon­tage Be­ver­ly Hills. Jus­tin sjöng en co­ver på kär­lekslå­ten ” My girl” in­för för­vå­na­de ögon­vitt­nen, och kra­ma­de se­dan om Se­le­na när han sjung­it klart. Stjär­nor­na sågs även en­ligt upp­gift ta his­sen upp till ho­tell­rum­men för att in­te kom­ma ut igen.

– De för­sök­te in­te döl­ja att de var lyck­li­ga till­sam­mans. De kra­ma­des och pus­sa­des, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

FINNS EN CHANS

När Jus­tin be­sök­te tv- pro­gram­met ” The El­len show” un­ge­fär två vec­kor ti­di­ga­re er­kän­de han att han var öp­pen för ett nytt för­sök med Se­le­na.

– Vi har ett långt för­flu­tet till­sam­mans, så det skul­le kun­na hän­da, sa Jus­tin då.

Sång­a­ren har ti­di­ga­re i hös­tas hin­tat om att han och Se­le­na har kon­takt igen och de har dess­utom setts um­gås på ett an­nat ho­tell kon­ti­nu­er­ligt den se­nas­te må­na­den. In­för skiv­släp­pet ” Pur­po­se” ny­li­gen pra­ta­de sång­a­ren om vad vis­sa av lå­tar­na hand­lar om, och då sa han att Se­le­na är hans förs­ta rik­ti­ga kär­lek.

– Hon är nå­gon jag all­tid kom­mer äls­ka, sä­ger Bie­ber en­ligt saj­ten Pass Now.

And they’re back! Jus­tin Bie­ber och Se­le­na Go­mez har hit­tat till­ba­ka till varand­ra igen. "JAG KOM­MER ALL­TID ÄLS­KA

HEN­NE"

Ny­li­gen sågs de ut­an­för ho­tel­let Mon­tage Be­ver­ly Hills till­sam­mans.

Se­na­re sågs de sit­ta vid ett bord på ho­tel­let och pra­ta för­tro­ligt med varand­ra…

… och kort där­ef­ter sjöng Jus­tin en co­ver av kär­lekslå­ten ” My girl” för Se­le­na. Ef­teråt tog han hen­ne i si­na ar­mar och pus­sa­de hen­ne på hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.