KIM KAR­DASHI­AN ÅK­TE I PA­NIK TILL SJUK­HU­SET!

VAK­NA­DE MED SVÅ­RA SMÄR­TOR!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det har bli­vit fle­ra vän­dor hos lä­ka­ren för re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an, 35, se­dan hon blev gra­vid. Hon och ma­ken Ka­nye West, 38, ska snart få sitt and­ra barn, men gra­vi­di­te­ten har va­rit svår. Ny­li­gen fick Kim åka in till sjuk­hu­set i il­fart då hon en­ligt upp­gift vak­nat två på nat­ten med enor­ma smär­tor i ma­gen. – Det var rik­tigt läs­kigt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe och fort­sät­ter:

– Kim fick pa­nik. Den här gång­en var det ing­en fa­ra, men var­je dag hit­tar hon nå­got nytt att oroa sig för.

LIG­GER FEL I MA­GEN

Nu har Kim upp­täckt än­nu en sak som har kan för­svå­ra för­loss­ning­en. Hen­nes barn har näm­li­gen in­te vänt sig i ma­gen, vil­ket be­bi­sar i de fles­ta fall gör av sig själ­va. Bar­net ska helst lig­ga med hu­vu­det nedåt när det är dags att fö­da för att det ska bli en så kom­pli­ka­tions­fri för­loss­ning som möj­ligt. Lig­ger be­bi­sen med rum­pan nedåt istäl­let kal­las det för sä­tes­bjud­ning och det kan in­ne­bä­ra att lä­ka­re och barn­mors­kor re­kom­men­de­rar kej­sar­snitt istäl­let.

– Det är ba­ra fy­ra pro­cent av al­la kvin­nor som rå­kar ut för det här, så, lyl­los mig, sko­jar Kim iro­niskt på sin blogg.

– Jag trod­de att jag skul­le bli tvung­en att fö­da ge­nom kej­sar­snitt nu, ef­tersom jag trod­de att ing­en barn­mors­ka läng­re för­lös­te ett barn som lig­ger fel. Men som tur är gör min dok­tor det, tilläg­ger hon.

Vi hop­pas att allt går bra!

Kim Kar­dashi­an ska fö­da sitt and­ra barn snart, men gra­vi­di­te­ten har va­rit allt an­nat än lätt. Ny­li­gen för­des stjär­nan till sjuk­hus på grund av svå­ra smär­tor.

Li­vet är in­te lätt om man he­ter Kim Kar­dashi­an. Hon är näm­li­gen liv­rädd att nå­got ska gå fel un­der den kom­man­de för­loss­ning­en.

"DET VAR RIK­TIGT LÄS­KIGT"

Det var här, på sjuk­hu­set Ce­dars- Si­nai i Los Ang­e­les, som Kim föd­de dot­tern North i ju­ni 2013. Det är för­mod­li­gen här som hon kom­mer att lig­ga när det är dags igen.

En­ligt upp­gift vak­na­de Kim ny­li­gen mitt i nat­ten av svå­ra smär­tor och fick åka akut till sjuk­hus. Här ses hon med ma­ken Ka­nye West.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.