Cour te­ney dum­pad av Johnn y

"HON ÄR RIK­TIGT LED­SEN"

Veckans NU! - - VECKANS - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

” Vän­ner”- stjär­nan Cour­te­ney Cox har fått kal­la han­den av John­ny Mcdaid, och för­lov­ning­en är bru­ten.

” Vän­ner”- skå­di­sen Cour­te­ney Cox kan glöm­ma att gå al­tar­gång­en ner med sin älsk­ling John­ny Mcdaid som pla­ne­rat. Mu­si­kern har näm­li­gen dum­pat hen­ne och flyt­tat ut­om­lands!

För ett och ett halvt år se­dan för­lo­va­de sig skå­di­sen Cour­te­ney Cox, idag 51, med Snow Pa­trol­med­lem­men John­ny Mcdaid, idag 39. Kär­le­ken spi­ra­de och pa­ret var lyck­li­ga. Men säg den ro­mans som va­rar för evigt i Dröm­fa­bri­ken. Nu är det över mel­lan de två stjär­nor­na som en­ligt upp­gift se­pa­re­ra­de i smyg för un­ge­fär en må­nad se­dan.

GICK I TE­RA­PI

An­led­ning­en till se­pa­ra­tio­nen sägs va­ra Cour­te­ney och John­ny ald­rig kun­de hål­la sams.

– De gick i par­te­ra­pi för att de ha­de pro­blem och brå­ka­de myc­ket, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe och fort­sät­ter:

att – John­ny be­stäm­de sig plöts­ligt för att han vil­le se­pa­re­ra. Han har in­te gett Cour­te­ney nå­gon di­rekt or­sak, ut­an ba­ra att han vill slu­ta brå­ka och sat­sa på mu­si­ken istäl­let.

En­ligt upp­gift ska John­ny även ha flyt­tat ut från pa­rets ge­men­sam­ma hem i Hollywood och flyt­tat till Stor­bri­tan­ni­en.

– Cour­te­ney är rik­tigt led­sen och de­pri­me­rad, sä­ger käl­lan.

"DE BRÅ­KA­DE

MYC­KET"

Åh nej! Cour­te­ney Cox och fäst­man­nen John­ny Mcdaid har gått skil­da vägar. En­ligt upp­gift var det John­ny som vil­le få ett slut på för­lov­ning­en. ” Han har in­te gett Cour­te­ney nå­gon di­rekt or­sak”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.