KA­NYE I SEXSKANDAL MED KIM- KO­PIA!

BEBISLYCKAN KROS­SAS

Veckans NU! - - NU! - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Lögn­er, svek och he­ta sex­ak­ter – som finns på film! Kim Kar­dashi­ans värs­ta mar­dröm har bli­vit sann.

Den 5 de­cem­ber kom 35- åri­ga Kim Kar­dashi­an och 38- åri­ge Ka­nye Wests son Saint änt­li­gen till värl­den. Pa­ret bor­de be­fin­na sig i en här­lig be­bis­bubb­la, men nu gru­sas lyc­kan av en stor skan­dal. Ny­li­gen kom det näm­li­gen fram att Ka­nye har gått bakom ryg­gen på sin fru: han har spe­lat in två sex­fil­mer med sin då 18- åri­ga ex­flick­vän som ser pre­cis ut som Kim! Upp­gif­ter­na kom som en smäll i an­sik­tet på Kim som en­ligt upp­gift in­te fick hö­ra det från Ka­nye ut­an tving­a­des lä­sa om det på nä­tet.

HAR MÅTT DÅ­LIGT

Trots att fil­mer­na spe­la­des in in­nan re­a­li­ty­stjär­nan och Ka­nye blev ett par 2012 är det här en­ligt upp­gift det sista Kim be­hö­ver just nu när hon är ny­bli­ven två­barns­mam­ma. Dess­utom har hon mått då­ligt den se­nas­te ti­den för att hon har känt sig osä­ker över sitt ut­se­en­de. Strax fö­re för­loss­ning­en skrev stjär­nan på Instagram att hon kän­de sig ” fet som fan”.

BE­TA­LA­DE STO­RA SUM­MOR

Nu åter­står ba­ra att se om fil­mer­na kom­mer att läc­ka ut el­ler in­te. Ka­nye ska ut­an Kims vet­skap re­dan ha be­ta­lat sto­ra sum­mor för att fil­mer­na – som är 20 re­spek­ti­ve 40 mi­nu­ter långa – ska hål­las pri­va­ta,

– Han skul­le gö­ra vad som helst för att de in­te ska kom­ma ut, sä­ger en in­si­der.

Ny­he­ten slog ner som en bomb i den ny­bliv­na två­barns­mam­man Kim Kar­dashi­ans liv: ma­ken Ka­nye West har gjort två sex­vi­de­or med sin då 18- åri­ga ex­flick­vän!

Det här var en­ligt upp­gift det sista Kim be­höv­de. Hon mår re­dan då­ligt då hon den se­nas­te ti­den har känt sig osä­ker över sitt ut­se­en­de på grund av att hon gick upp myc­ket i vikt un­der sin gra­vi­di­tet.

Kim har ing­et emot sex­fil­mer då hon själv har spe­lat in en till­sam­mans med sitt ex Ray J, men ef­tersom hon in­te viss­te om Ka­ny­es vi­de­or kom upp­gif­ter­na som ett slag i an­sik­tet.

Ex­flick­vän­nens namn är in­te känt, men hon sägs va­ra en ko­pia av Kim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.