CA­ME­RON & BEN­JI AD­OP­TE­RAR!

IT’S BA­BY TI­ME!

Veckans NU! - - NU! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ef­ter att ha miss­lyc­kats med prov­rörs­be­fruk­ting på prov­rörs­be­frukt­ning går nu Ca­me­ron Di­az och Ben­ji Mad­den en an­nan väg för att få sin ef­ter­läng­ta­de be­bis – de ad­op­te­rar!

Vill man så kan man! Det ver­kar i al­la fall skå­di­sen Ca­me­ron Di­az, 43, och roc­ka­ren Ben­ji Mad­den, 36, tyc­ka. Pa­ret har en­ligt upp­gift ve­lat ha barn än­da se­dan de träf­fa­des 2014. Nu när stjär­nor­na är gif­ta och har flyt­tat ihop sak­nas ba­ra ett li­tet knyte att ta hand om. Käl­lor be­rät­tar hur Cam och Good Char­lot­te- med­lem­men har pro­vat prov­rörs­be­frukt­ning för att bli gra­vi­da, men ut­an re­sul­tat. Där­för tän­ker de nu istäl­let ad­op­te­ra.

HAR KROS­SAT CAMS HJÄR­TA

Se­dan i ja­nu­a­ri har Ca­me­ron och Ben­ji en­ligt upp­gift ak­tivt för­sökt att få barn med hjälp av IVF och spe­ci­alkli­ni­ker, men trött­nat på att det ald­rig fun­ge­rar.

– Var­je gång de gick för att få be­hand­ling tänk­te Ca­me­ron att: ” nu kanske det fun­kar”. Men när det in­te gjor­de det kros­sa­de det hen­nes hjär­ta.

Där­för är ad­op­tion nu det en­da kvar­va­ran­de al­ter­na­ti­vet för de ofri­vil­ligt barn­lö­sa stjär­nor­na, som en­ligt upp­gift re­dan är i full gång med pro­ces­sen.

– Nu när de be­stämt sig för att ad­op­te­ra är det som om en tyngd fal­lit från de­ras ax­lar, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

ÄR RE­DO FÖR BARN

Ca­me­ron själv har ut­ta­lat sig ti­di­ga­re om al­ter­na­ti­vet att ad­op­te­ra ett barn som be­hö­ver hjälp.

– Det skul­le kun­na slu­ta med att jag ad­op­te­rar ett halvt dus­sin ung­ar, har skå­di­sen sagt i tid­ning­en Cos­mo­po­li­tan.

Ca­me­ron Di­az och Ben­ji Mad­den läng­tar en­ligt upp­gift ef­ter lju­det av små barn­föt­ter, men lyc­kas in­te bli gra­vi­da. Där­för har de nu be­stämt sig för att ad­op­te­ra.

"EN TYNGD HAR

FAL­LIT FRÅN DE­RAS AX­LAR" Stjär­nor­na träf­fa­des via Ca­me­rons vän Ni­co­le Richie, 34, som är gift med Ben­jis tvil­ling­bror Jo­el.

Om allt går som det ska får Ca­me­ron snart en unge att hål­la om. Bil­den är från en sol­se­mes­ter med skå­di­sens släkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.