BIE­BER FRI­A­DE TILL SE­LE­NA! "DET VAR VÄL­DIGT RO­MAN­TISKT"

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Jus­tin Bie­ber har haft det stru­ligt på sisto­ne, vil­ket en­ligt upp­gift har fått ho­nom att in­se hur myc­ket av- och på- flick­vän­nen Se­le­na Go­mez be­ty­der för ho­nom. Nu vill han gö­ra hen­ne till sin fru.

De har haft stor­mig kär­leks­sa­ga i fle­ra år och i för­ra num­ret kun­de Veckans NU! av­slö­ja att Jus­tin Bie­ber, 21, och Se­le­na Go­mez, 23, har hit­tat till­ba­ka till varand­ra igen. Men den här åter­för­e­ning­en är in­te som de ti­di­ga­re – i al­la fall in­te om man ska tro Jus­tin, som en­ligt upp­gift gör allt för att vi­sa Se­le­na att han verk­li­gen me­nar all­var den här gång­en.

– Han har fri­at till hen­ne, skri­ver NW Ma­ga­zi­ne.

SJÖNG EN SE­RE­NAD

En­ligt upp­gift var det he­la nog­grant ge­nom­tänkt av Jus­tin. In­nan fri­e­ri­et bjöd flic­ki­do­len sin kär­lek på en ro­man­tisk dejt, då han bland an­nat tilläg­na­de hen­ne kär­lekslå­ten ” My girl” och höll hen­nes hand. Da­gen där­på träf­fa­des tur­tur­du­vor­na igen och då var det dags att stäl­la den sto­ra frå­gan.

– De träf­fa­des hem­ma hos Jus­tin. Han ha­de verk­li­gen an­strängt sig och tänt le­van­de ljus i he­la hu­set. Det var väl­digt ro­man­tiskt, men Se­le­na blev choc­kad när han gick ner på knä och höll fram en ring, sä­ger en käl­la.

"MÅS­TE SKÄR­PA SIG"

Med tan­ke på hur stru­ligt pa­ret har haft det, och hur Jus­tin har be­tett sig på sisto­ne, var det kanske in­te så kons­tigt att Se­le­na – vän­ligt men be­stämt – tac­ka­de nej till fri­e­ri­et.

– De har all­tid trott att de är me­na­de för varand­ra, och de skul­le för­mod­li­gen re­dan va­ra gif­ta om Jus­tin ha­de hål­lit sig i skin­net, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Se­le­na vill att de ska job­ba på för­hål­lan­det nu. Hon har sagt till ho­nom att han mås­te skär­pa sig om de ska fort­sät­ta va­ra till­sam­mans.

Vi hål­ler tum­mar­na för att Jus­tin och Se­le­nas Hollywood- sa­ga slu­tar lyck­ligt!

"HAN HA­DE TÄNT

LE­VAN­DE LJUS" Stjär­nan upp­ges näm­li­gen ha fri­at till Se­le­na, strax ef­ter de­ras åter­för­e­ning för någ­ra vec­kor se­dan.

Vill du bli min ba­by, ba­by, ba­by, oh...

Jus­tin Bie­ber hjär­ta Se­le­na Go­mez! Det har vi ju ve­tat länge. Men nu ver­kar det som att den stor­mi­ga av- och på- re­la­tio­nen är på väg att lug­na ner sig. I al­la fall om Jus­tin får som han vill.

Veckans NU! har ti­di­ga­re be­rät­tat om pa­rets ro­man­tis­ka dejt, där Jus­tin sjöng en se­re­nad till flick­vän­nen…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.