EX­ET STÄM­MER CHAR­LIE SHEEN

EF­TER HIV- AV­SLÖ­JAN­DET

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det har gått någ­ra vec­kor se­dan Char­lie Sheen av­slö­ja­de att han har hiv. Nu an­kla­gas han för att ha tving­at sitt ex Brett Ros­si att gö­ra ab­ort på grund av sjuk­do­men.

Skå­de­spe­la­ren Char­lie Sheen, 50, och porr­films­stjär­nan Brett Ros­si, 26, vars rik­ti­ga namn är Scot­ti­ne Ross, blev till­sam­mans i slu­tet av 2013 och för­lo­va­de sig i feb­ru­a­ri året där­på. De gjor­de slut i ok­to­ber 2014. Un­der sin kor­ta men pas­sio­ne­ra­de re­la­tion hann de med ett gäng of­fent­li­ga hångel och än­nu fler hög­ljud­da bråk. Nu häv­dar Brett att hon blev gra­vid med Char­li­es barn i mars 2014.

– Han flip­pa­de ur när han fick re­da på det, skri­ver saj­ten TMZ.

En­ligt ex­flick­vän­nen ska Char­lie ha ho­tat med att spar­ka ut hen­ne i ränn­ste­nen om hon in­te gjor­de ab­ort och sagt att han in­te vil­le att hon ” skul­le fö­da ett ef­ter­bli­vet barn”.

HA­DE OSKYD­DAT SEX

Pa­ret ska ha haft oskyd­dat sex fle­ra gång­er in­nan Brett fick re­da på att Char­lie bar på hiv- smit­tan. Det gjor­de hon när hon hit­ta­de bromsme­di­cin i hans bad­rums­skåp. Även ef­ter det fort­sat­te de med oskyd­da­de sam­lag. – De vil­le va­ra som ett van­ligt par, skri­ver TMZ. Un­der för­hål­lan­det ska Char­lie vid fle­ra till­fäl­len ha fått ra­se­ri­ut­brott på Brett, vil­ket gjor­de att hon in­te vå­ga­de sä­ga emot ho­nom. När han kräv­de att hon skul­le gö­ra ab­ort gav hon där­för ef­ter och lyd­de. Nu stäm­mer hon allt­så Char­lie för hän­del­sen.

"HAN FLIP­PA­DE UR NÄR HAN FICK RE­DA PÅ DET" För någ­ra vec­kor se­dan av­slö­ja­de Char­lie Sheen att han har hiv. Nu stäm­mer skå­di­sens ex­fäst­mö Brett Ros­si ho­nom för att ha tving­at hen­ne till ab­ort på grund av sjuk­do­men. Char­lie och Brett var till­sam­mans i un­ge­fär ett år och upp­brot­tet blev dra­ma­tiskt. Ny­li­gen val­de Brett att brän­na al­la bil­der på ex­pojk­vän­nen för att verk­li­gen kom­ma över för­hål­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.