VIL­KEN HELOM­VÄND­NING! KOURT­NEY & SCOTT ÅTERFÖRENADE

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

De gjor­de slut i som­ras, men nu är Scott Di­sick på väg att vin­na till­ba­ka Kourt­ney Kar­dashi­ans hjär­ta. En­ligt upp­gift ska stjär­nor­na va­ra taj­ta­re än på länge.

Sa­gan om Scott Di­sick, 32, och Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, ver­kar sak­na slut. Nu upp­ges re­a­li­ty­stjär­nor­na har hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter otro­hets­skan­da­len i som­ras då Scott fång­a­des på bild med sitt ex. De har setts till­sam­mans en hel del på sisto­ne och en­ligt upp­gift um­gås de in­te ba­ra för si­na tre ge­men­sam­ma barns skull.

– De har bör­jat pra­ta med varand­ra på rik­tigt och gör sto­ra fram­steg i sin re­la­tion he­la ti­den, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

KOURT­NEY BLEV CHOC­KAD

För att verk­li­gen vi­sa sin kär­lek ska Scott till och med ha gått ner på knä och frå­gat Kourt­ney om hen­nes hand.

– Han fri­a­de ut­an för­var­ning och hon var in­te alls för­be­redd, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

En­ligt upp­gift viss­te Kourt­ney in­te hur hon skul­le be­mö­ta av- och på- pojk­vän­nens plöts­li­ga kär­leks­för­kla­ring.

– Hon sa att hon in­te är re­do att för­lå­ta ho­nom rik­tigt än. Men Scott kom­mer in­te att ge upp. Han kom­mer att frå­ga hen­ne tills hon sva­rar ja, sä­ger käl­lan.

STÄL­LER KRAV

Kourt­ney upp­ges va­ra be­redd på en för­so­ning, men hon har ställt ett ul­ti­ma­tum på Scott.

– Det är någ­ra grund­reg­ler han mås­te föl­ja. Slu­ta gå på kro­gen, va­ra nyk­ter och va­ra en pap­pa som är där mer och va­ra en del av fa­mil­jen, sä­ger Di­sicks ma­na­ger, Da­vid We­intraub.

Kourt­ney vill ock­så att Scott slu­tar ha kon­takt med si­na ex och att han skaf­far sig ett rik­tigt jobb.

Rim­li­ga krav, än­då?

"SCOTT GICK NER PÅ KNÄ" Av- och på- re­la­tio­nen mel­lan Scott Di­sick och Kourt­ney Kar­dashi­an ver­kar va­ra på igen. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet i som­ras.

Scott är fast be­slu­ten att vin­na till­ba­ka Kourt­ney. Han ska till och med ha gått ner på knä för att vi­sa för hen­ne att han me­nar all­var den här gång­en.

På sisto­ne har de setts till­sam­mans fle­ra gång­er, bå­de med och ut­an bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.