NOO­MI RA­PA­CE I HET RO­MANS MED ÖKÄND PLAYER

"DE HAR TILL­BRING­AT MYC­KET TID IHOP"

Veckans NU! - - KÄNDISÅRET 2015 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Den svens­ka skå­di­sen Noo­mi Ra­pa­ce läm­na­de ny­li­gen en ef­ter­fest med ra­cing­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton. Nu ryk­tas det att stjär­nor­na har in­lett en re­la­tion.

Hollywood har fått ett nytt hett kän­dis­par. Svens­ka stjär­nan Noo­mi Ra­pa­ce, 36, upp­ges näm­li­gen ha bör­jat dej­ta den no­to­ris­ke kvin­no­kar­len tilli­ka ra­cing­s­tjär­nan Lewis Ha­mil­ton, 30. Ef­ter den stjärnspäc­ka­de ga­lan Bri­tish fa­shion awards i Lon­don ny­li­gen sågs Noo­mi och Lewis läm­na fes­ten till­sam­mans. – De har till­bring­at myc­ket tid ihop på sisto­ne, skri­ver saj­ten Daily Mail.

FLE­RA OLI­KA KVIN­NOR

Lewis ha­de ti­di­ga­re ett av- och på- för­hål­lan­de med ar­tis­ten Ni­co­le Scher­zing­er, 37. Han har även kopp­lats sam­man med su­per­stjär­nor som Ri­han­na och Ken­dall Jen­ner. Men nu upp­ges ra­cing­s­tjär­nan ba­ra ha ögon för Noo­mi, som själv ny­li­gen av­slu­ta­de sin re­la­tion med den svens­ke thai­box­a­ren San­ny Dahl­beck, 24. Lewis re­pre­sen­tant sä­ger i tid­ning­en Daily Ex­press att han och Noo­mi ba­ra är vän­ner, men de he­tas­te ryk­te­na i Hollywood sä­ger an­norlun­da.

BLOMST­RAN­DE KAR­RIÄR

Noo­mi var gift med skå­de­spe­la­ren Ola Ra­pa­ce mel­lan 2001 och 2011. De har ett barn till­sam­mans. För någ­ra år se­dan flyt­ta­de Noo­mi till Lon­don för att sat­sa på sin film­kar­riär. Se­dan dess har hon lan­dat fle­ra sto­ra film­rol­ler. Nu upp­ges hon va­ra ak­tu­ell för att spe­la den ef­ter­trak­ta­de rol­len som Amy Wi­ne­house i fil­men om sång­ers­kans tra­gis­ka livs­ö­de.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E "DE LÄM­NA­DE

FES­TEN TILL­SAM­MANS" Noo­mi Ra­pa­ce fort­sät­ter att le­va dröm­li­vet – bå­de jobb och kär­lek ver­kar fly­ta på för den svens­ka skå­de­spe­lers­kan. Nu ryk­tas det att hon och F1- fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton har in­lett en hem­lig re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.