Ty­ga & Ky lie i jät­te­bråk

Veckans NU! - - NU! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Het­sigt vär­re är det för det unga pa­ret Ky­lie Jen­ner och Ty­ga som ny­li­gen ham­na­de i ett me­ga­bråk.

Nu sjung­er re­a­li­ty­stjär­nan Ky­lie Jen­ners för­hål­lan­de med rap­pa­ren Ty­ga på sista ver­sen. Ny­he­ten upp­ges få fa­mil­jen Kar­dashi­an att jub­la.

Ky­lie Jen­ner, 18, och hen­nes rap­pan­de pojk­vän Ty­ga, 26, bru­kar of­tast vi­sa upp en enad front. Se­dan hen­nes 18- års­dag i som­ras har de­ras re­la­tion bli­vit allt mer se­ri­ös. Men ny­li­gen ra­sa­de plöts­ligt den ro­saskim­ran­de fa­sa­den för stjär­nor­na. Ef­ter ett het­sigt bråk ra­de­ra­de Ky­lie al­la be­vis på att re­la­tio­nen nå­gon­sin ex­i­ste­rat från si­na so­ci­a­la me­di­er.

– Ky­lie tyc­ker att hon är för bra för Ty­ga. Hon har ti­di­ga­re sagt att hon in­te kän­ner sig vac­ker nog för ho­nom, nu kän­ner hon tvärtom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

GICK PÅ FEST

Da­gen ef­ter det sto­ra brå­ket ver­ka­de dock det mesta va­ra glömt när stjär­nor­na an­län­de till en fest ef­ter Ame­ri­can Mu­sic Awards till­sam­mans. Ky­lie pub­li­ce­ra­de då en ny bild på de bå­da på Instagram, med bild­tex­ten ” Ka­os”.

– Vi har in­te gjort slut. Al­la har fått det om bak­fo­ten. Vi häng­er. Le­ver li­vet. Vi är fort­fa­ran­de till­sam­mans, be­rät­ta­de Ky­lie i tv- pro­gram­met ” The El­len show” vec­kan där­på.

LÖGN­ER & SVEK

Men en­ligt upp­gift är re­la­tio­nen fort­fa­ran­de ska­kig.

– För­hål­lan­det häng­er på en skör tråd. Allt pe­kar på att de kom­mer att gö­ra slut, sä­ger käl­lan.

Den se­nas­te kon­flik­ten ska näm­li­gen ha gjort Ky­lie så ra­san­de att hon in­te kan kom­ma över det. – Ty­ga sa bland an­nat att Ky­lie ald­rig kom­mer att bli som si­na syst­rar. Han skäm­de ut hen­ne och ljög. Hon li­tar in­te på ho­nom, sä­ger käl­lan.

FA­MIL­JEN LÄT­TAD

Någ­ra som in­te häng­er läpp över den krac­ke­le­ra­de re­la­tio­nen upp­ges va­ra Ky­li­es fa­milj. Ing­en i Kar­dashi­an- kla­nen ska näm­li­gen va­ra sär­skilt för­tjust i Ty­ga.

– De har ogil­lat ho­nom he­la ti­den men ac­cep­te­rat ho­nom för att de sett hur lyck­lig han har gjort hen­ne. Men är­ligt ta­lat så har de he­la ti­den trott att han um­gåtts med Ky­lie för hen­nes kän­dis­skap. Ut­an hen­ne är han ingen­ting, sä­ger käl­lan.

"HAN SKÄM­DE UT HEN­NE"

Nu kna­kar det re­jält i fo­gar­na på Ky­lie Jen­ners för­hål­lan­de med rap­pa­ren Ty­ga. Ny­li­gen ha­de stjär­nor­na ett så stort bråk att de gjor­de slut.

Da­gen ef­ter sågs Ky­lie för­kros­sad ute på stan.

Hon fick tröst av en okänd man­lig vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.