Angie för s mal för plastik

ANGIE FICK IN­TE OPE­RE­RA SIG

Veckans NU! - - NU! - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ange­li­na Jo­lie vil­le läg­ga sig un­der kni­ven – men ki­rur­gen sa nej på grund av hen­nes lå­ga vikt.

Ange­li­na Jo­lie vil­le fixa sitt ut­se­en­de med hjälp av plastik­ki­rur­gi, men nu av­slö­jas det att ak­tri­sens dok­tor sagt nej – på grund av hen­nes vikt.

För­ra året ope­re­ra­de skå­de­spe­lers­kan Ange­li­na Jo­lie, 40, bort si­na bröst. Hon bär näm­li­gen på den så kal­la­de BRCA-1- ge­nen som är en ge­ne­tisk mu­ta­tion som kan öka ris­ker­na att drab­bas av bröst­can­cer. Ef­ter att Angie ge­nom­gått ma­s­tekto­min skul­le hon få si­na bröst re­kon­stru­e­ra­de, och då finns det fle­ra vägar att gå. Ett sätt är att läg­ga in si­li­ko­nimplan­tat, och det and­ra är att ta na­tur­lig fett­väv­nad från nå­gon an­nan del av krop­pen ( till ex­em­pel från ma­gen). Stjär­nan var po­si­tiv till det se­na­re al­ter­na­ti­vet, men då sa lä­ka­ren nej, på grund av att hon har för li­te fett på krop­pen att ta av. – Hon är för smal, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Det ha­de bli­vit en för kom­pli­ce­rad ope­ra­tion.

BRÖS­TEN MÅS­TE BY­TAS UT

An­led­ning­en till var­för Ange­li­na in­te vil­le ha si­li­ko­nimplan­tat var för att det in­te räc­ker med en ope­ra­tion, de mås­te näm­li­gen by­tas ut ef­ter ett an­tal år.

– Att an­vän­da sin egen väv­nad ha­de va­rit na­tur­li­ga­re för Angie. Si­li­kon­bröst mås­te by­tas ut se­na­re och man ris­ke­rar stör­re kom­pli­ka­tio­ner, sä­ger käl­lan.

I slutän­dan fick ” By the sea”- stjär­nan nöja sig med si­li­ko­nimplan­ta­ten.

– Allt gick ju bra till slut och Angie är nöjd med re­sul­ta­tet, sä­ger käl­lan.

Ange­li­na Jo­lie sägs ha fått nej till att ge­nom­gå plastik­ki­rur­gi på grund av att hon väger för li­te. "DET HA­DE BLI­VIT FÖR KOM­PLI­CE­RAT"

Det var när Angie skul­le få si­na bröst re­kon­stru­e­ra­de ef­ter att för­ra året ha ge­nom­gått en ma­s­tekto­mi som dok­torn sa att hon var för smal. Stjär­nan vil­le näm­li­gen en­ligt upp­gift få nya be­hag ge­nom att flyt­ta fett från ma­gen till tut­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.