BRAD & ANGIE DEJTAR AND­RA

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

De hann ba­ra va­ra gif­ta i drygt ett år in­nan äk­ten­ska­pet ra­sa­de. Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie har en­ligt upp­gift re­dan bör­jat se sig om på sing­el­mark­na­den.

Det har tiss­lats och tass­lats i fle­ra år om att su­per­pa­ret Brad Pitt, 52, och Ange­li­na Jo­lie, 40, in­te har ett så bra för­hål­lan­de som de­ras per­fek­ta yta ger sken av. Trots det gif­te sig stjär­nor­na i fjol. Men nu ver­kar det som om skils­mäs­san är nä­ra. Bå­de Brad och Angie ska en­ligt upp­gift re­dan ha bör­jat träf­fa nya po­ten­ti­el­la part­ners.

– Bå­da har va­rit på dej­ter med and­ra, skri­ver tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

"DE SATT NÄ­RA VARAND­RA"

Angie har på sisto­ne till­bring­at myc­ket tid i Kam­bod­ja, där hon spe­lar in fil­men ” First they kil­led my fat­her”. Ny­li­gen fång­a­des hon på bild med en okänd man på in­spel­nings­plat­sen.

– De skrat­ta­de och skäm­ta­de med varand­ra mel­lan tag­ning­ar­na. De läm­na­de in­te varand­ras si­da på fle­ra tim­mar, sä­ger en käl­la.

Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re fång­a­des Brad på bild i Berlin till­sam­mans med en mys­tisk blon­din. De ver­ka­de va­ra på mid­dag och såg ut att ha väl­digt trev­ligt ihop.

– De satt väl­digt nä­ra varand­ra, sä­ger käl­lan.

HAN GJOR­DE SLUT

I en in­ter­vju i tid­ning­en Vo­gue av­slö­ja­de Ange­li­na ny­li­gen att hon och Brad in­te all­tid har det bra. – Vi har vå­ra pro­blem, er­kän­de ak­tri­sen då. Men en­ligt upp­gift var det Brad som slut­li­gen drog plug­gen ur äk­ten­ska­pet.

– Det var hans be­slut. Han har sagt till Angie att det är över. Han har mått då­ligt i re­la­tio­nen ett tag och or­kar in­te läng­re, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

Skils­mäs­san kom­mer en­ligt upp­gift att gö­ras of­fent­lig snart. Tills dess smy­ger Brad och Angie med si­na nya he­ta dej­ter.

"HON LÄM­NA­DE IN­TE DEN MYS­TIS­KE MAN­NENS SI­DA"

Det har ryk­tats om skils­mäs­sa för su­per­pa­ret Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt ett bra tag. Nu kom­mer upp­gif­ter om att stjär­nor­na re­dan har gått vi­da­re så pass att de har bör­jat träf­fa and­ra.

[ BE­VIS 1]

Ange­li­na har på sisto­ne till­bring­at myc­ket tid i Kam­bod­ja, där hon hål­ler på och spe­lar in en ny film. Ny­li­gen fång­a­des hon på bild med en mys­tisk man på in­spel­nings­plat­sen. ” De läm­na­de in­te varand­ras si­da”, sä­ger en käl­la.

[ BE­VIS 3]

En­ligt upp­gift såg brad och den okän­da kvin­nan ut att ha en trev­lig kväll till­sam­mans. Vem hon är ver­kar dock ing­en ve­ta.

[ BE­VIS 2]

Brad å sin si­da har ro­at sig i Berlin. Här ses han un­der en mid­dag med en mys­tisk blon­din i den tys­ka hu­vud­sta­den. ” De satt väl­digt nä­ra varand­ra”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.