CHOCKBRÖLLOP FÖR GWEN & BLA­KE!

EF­TER BA­RA NÅG­RA VEC­KORS DEJ­TAN­DE

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni gör verk­li­gen allt för att vin­na upp­brot­tet från ex­et Ga­vin Ross­da­le. Skils­mäs­san blev of­fent­lig i au­gusti och nu pla­ne­rar stjär­nan re­dan att gif­ta om sig med sin nya pojk­vän Bla­ke Shel­ton.

Gwen Ste­fa­ni, 46, och Bla­ke Shel­ton, 39, träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av pro­gram­met ” The Vo­ice” och har ba­ra ki­lat sta­digt i någ­ra vec­kor, men en­ligt upp­gift har de re­dan flyt­tat ihop. Dess­utom ska stjär­nor­na re­dan ha be­stämt sig för att ta näs­ta enor­ma kliv i re­la­tio­nen.

– Bla­ke frå­ga­de Gwen vad hon tänk­te om fram­ti­den och då ut­brast hon: ” Vi gif­ter oss!”, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe och fort­sät­ter:

– Bla­ke tve­ka­de in­te en se­kund in­nan han sva­ra­de: ” Ja, vi kör!”. Det var så det bör­ja­de och nu tän­ker de ge­nom­fö­ra det.

EXEN VAR OTROG­NA

Men nå­got stort stjärn­bröl­lop kan vi in­te se fram emot. En­ligt upp­gift pla­ne­rar Gwen och Bla­ke att rym­ma iväg och gif­ta sig.

– De fun­de­rar på att dra till Mexiko och gö­ra det. Det är la­gom av­slapp­nat och ex­o­tiskt för dem, sä­ger käl­lan.

Bå­de Bla­ke och Gwen har ny­li­gen kom­mit ur långa re­la­tio­ner. Gwen och Ga­vin Ross­da­le, 50, skil­de sig en­ligt upp­gift för att han ha­de va­rit otro­gen mot hen­ne och även Bla­kes ex­fru Mi­ran­da Lam­bert, 32, ska ha hop­pat över skak­lar­na. Nu skvall­rar ela­ka tung­or om att Gwen och Bla­ke stres­sar fram i sitt för­hål­lan­de för att de vill vi­sa för si­na ex att de är lyck­li­ga.

– De går för fort fram. Det här kom­mer in­te att

slu­ta väl, skri­ver en per­son på Twit­ter.

"LER HE­LA TI­DEN"

Pa­rets ” The Vo­ice”- kol­le­ga Phar­rell Wil­li­ams, 42, är dock av en an­nan åsikt.

– Jag har ald­rig sett Gwen så lyck­lig som hon är nu. Allt fly­ter verk­li­gen på för hen­ne nu, bå­de på ett kre­a­tivt och ett mänsk­ligt plan. Och Bla­ke ler he­la ti­den, har han sagt i tv­pro­gram­met ” Entertainment to­night”.

Vi hål­ler tum­mar­na för att den här kär­leks­hi­sto­ri­en slu­tar lyck­li­ga­re än de­ras ti­di­ga­re!

Kär­le­ken fort­sät­ter att växa mel­lan Gwen Ste­fa­ni och hen­nes nya kil­le Bla­ke Shel­ton. "DE SKA GIF­TA SIG I MEXIKO"

På sisto­ne har de setts till­sam­mans allt mer, och det är tyd­ligt att de är för­äls­ka­de.

” Jag har ald­rig sett Gwen så lyck­lig som hon är nu”, sä­ger hen­nes ” The Vo­ice”- kol­le­ga Phar­rell Wil­li­ams.

Trots att de ba­ra har dej­tat i någ­ra må­na­der ver­kar stjär­nor­na nu va­ra re­do att lo­va varand­ra evig tro­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.