BEYON­CÉ LÄM­NAR JAY Z!

HON HAR PLA­NE­RAT DET IN I MINS­TA DE­TALJ…

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ef­ter år av otro­hets­ryk­ten har Beyon­cé nu fått nog. En­ligt upp­gift är det in­te långt till dess att hon läm­nar ma­ken Jay Z – för gott!

Beyon­cé, 34, och ma­ken Jay Z, 46, har någ­ra tuf­fa år bakom sig. Ef­ter att sång­ers­kans sys­ter So­lange Know­les, 29, at­tac­ke­ra­de Jay Z i en hiss i maj 2014 har upp­gif­ter om skils­mäs­sa och vil­da bråk va­rit på ta­pe­ten. Stjär­nor­na har dock vi­sat upp en enad front och in­te ve­lat kom­men­te­ra ryk­te­na. Se­nast i hös­tas för­sök­te Beyon­cé och Jay Z vi­sa att allt var frid och fröjd ge­nom att öp­pet hång­la på en pir me­dan de var på se­mes­ter i Ita­li­en. Det an­nars myc­ket pri­va­ta pa­ret ver­ka­de verk­li­gen vil­ja ge sken att de var lyck­li­ga för fo­to­gra­fer­na som var på plats.

JÄTTEGRÄL OM AND­RA KVIN­NOR

Men san­ning­en bakom den till sy­nes per­fek­ta fa­sa­den sägs va­ra nå­got helt an­nat. Ny­li­gen ska Beyon­cé och Jay Z haft ett jättegräl för att han in­te vil­le föl­ja med och sit­ta i publi­ken un­der ett av hen­nes fram­trä­dan­den. En­ligt upp­gift bör­ja­de sång­ers­kan då bli miss­tänk­sam att Jay skul­le träf­fa nå­gon an­nan me­dan hon var bor­ta.

– Beyon­cé bör­ja­de skri­ka på Jay att hon vil­le tit­ta i hans te­le­fon, men han väg­ra­de lå­ta hen­ne gö­ra det. Då ex­plo­de­ra­de hon av ils­ka och sa att han brå­kar med fel tjej. Se­dan pac­ka­de hon en väs­ka och drog, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

HAR MAK­TEN ÖVER SKILS­MÄS­SAN

En­ligt upp­gift har Beyon­cé ef­ter brå­ket lagt upp en stra­te­gi för att läm­na sin ma­ke.

– Hon har mak­ten över skils­mäs­san och hur den ska fram­stäl­las i pres­sen. Hon kom­mer att spe­la off­ret, sä­ger käl­lan.

Stjär­nan pla­ne­rar även att själv ta hand om pa­rets ge­men­sam­ma dot­ter Blue Ivy, 4.

– Hon vet att Blue be­hö­ver en fa­ders­fi­gur, men hon vill ab­so­lut ha en­sam vård­nad. Jay Z kom­mer att få be­söks­rätt, sä­ger käl­lan.

"HON EX­PLO­DE­RA­DE

AV ILS­KA"

Po­wer­pa­ret Beyon­cé och Jay Z har va­rit gif­ta se­dan 2008, men nu sägs re­la­tio­nen va­ra på väg att ta slut.

Än­da se­dan vå­ren 2014 då Beyon­cés sys­ter So­lange Know­les, at­tac­ke­ra­de Jay Z i en hiss – vil­ket fång­a­des av en över­vak­nings­ka­me­ra – har se­pa­ra­tions­ryk­ten flo­re­rat.

Nu har Bey en­ligt upp­gift lagt upp en stra­te­gi för hur det ska gå till när hon ska läm­na sin ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.