"DET ÄR BAJS I HE­LA HU­SET"

KY­LIE JEN­NERS TONÅRSLYA ÄR EN SOP­TIPP

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Föl­jer man Ky­lie Jen­ner på so­ci­a­la me­di­er fram­står hen­nes liv som gla­mou­röst och lyx­igt. Men allt är in­te så per­fekt som det ver­kar… Följ med till re­a­li­ty­stjär­nans minst sagt ka­osar­ta­de hem.

Re­dan in­nan Ky­lie Jen­ner, 18, flyt­ta­de hem­i­från blev hon var­nad av sin sto­ra­sys­ter Khloé Kar­dashi­an, 31, att det in­te skul­le bli en­kelt. – Att äga ett hus är ett enormt an­svar. Du bor­de skri­va upp tip­sen vi ger dig, sa Khloé i tv- pro­gram­met ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” då.

Det var i ju­ni som den yngs­ta med­lem­men i Kar­dashi­an- kla­nen prö­va­de si­na eg­na ving­ar för förs­ta gång­en och flyt­ta­de hem­i­från till sitt eget hus i om­rå­det Ca­la­ba­sas i Ka­li­for­ni­en. Ly­an, värd un­ge­fär 27 mil­jo­ner kro­nor, blev hem till Ky­lie och hen­nes fy­ra hun­dar. Men nu av­slö­jas det att stjär­nans kåk är en ren smit­to­härd.

VI­SAR IN­TE ALLT

Ky­lie är ak­tiv på so­ci­a­la me­di­er och läg­ger upp bil­der och fil­mer via Snapchat och Instagram där hon vi­sar upp dy­ra väs­kor, in­red­ning, och fes­ter som hon och hen­nes vän­ner har. Många av­un­das stjär­nans ex­tra­va­gan­ta livs­stil, men en­ligt upp­gift fil­mar Ky­lie ba­ra i vis­sa hörn av hu­set ef­tersom res­ten är re­na sop­tip­pen.

– Ky­lie har ing­en aning om hur hon ska ta hand om ett stort hus. Hon läm­nar halvä­ten ta­ke­out- mat och smut­sig disk över­allt, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en NW.

DJU­REN ÄR ETT PRO­BLEM

De fy­ra hun­dar­na som Ky­lie äger är ett pro­blem i sig. Hon har tre ita­li­ens­ka vint­hun­dar: Nor­man, Bam­bi och Sop­hia – och en eng­elsk bull­dogg vid namn Rol­ly. In­si­ders be­rät­tar hur hon in­te hin­ner ta hand om de fyr­ben­ta små vän­ner­na.

– Hon går ald­rig ut och går med dem, så de gör ifrån sig var de vill. Hen­nes stä­ders­kor hit­tar bajs och kiss över­allt i he­la hu­set, sä­ger käl­lan.

Re­a­li­ty­stjär­nan har vid ett till­fäl­le med­gett att hon kanske ta­git på sig för myc­ket.

– Kim och Khloé har var­nat mig att det är tufft att ta hand om sitt eget hus. Jag hop­pas att jag in­te har ta­git mig vat­ten över hu­vu­det, sä­ger Ky­lie.

Well…

"KY­LIE HAR ING­EN ANING OM HUR HON SKA

TA HAND OM DET" Hell­re li­te

skit i hör­nen än

ett rent hel­ve­te!

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Ky­lie Jen­ner är 18 år och bor änt­li­gen själv. Men hon är in­te så bra på att ta hand om sitt hem, sä­ger käl­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.