DI­A­NE KRU­GER BE­DROG POJK­VÄN­NEN IN­FÖR CHOC­KA­DE ÖGON­VITT­NEN "HON SATT I HANS KNÄ OCH KYSS­TE HO­NOM"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Di­a­ne Kru­ger och pojk­vän­nen Joshua Jack­son har va­rit ihop i näs­tan tio år. Där­för var skan­da­len ett fak­tum när Di­a­ne ny­li­gen hång­la­de upp ” The Wal­king de­ad”stjär­nan Nor­man Ree­dus helt öp­pet.

Skå­dis­pa­ret Di­a­ne Kru­ger, 39, och Joshua Jack­son, 37, har ki­lat sta­digt i evig­he­ter i kän­dis­mått mätt. De blev till­sam­mans 2006 och har vi­sat en enad front se­dan dess. Trots att de var­ken gift sig el­ler skaf­fat barn un­der si­na tio år till­sam­mans har de an­setts va­ra ett av Hol­ly­woods mest sta­bi­la par. Tills nu. Di­a­ne upp­ges näm­li­gen ha va­rit otro­gen mot pojk­vän­nen – med de­ras ge­men­sam­ma film­kol­le­ga.

SPE­LA­DE IN FILM

Di­a­ne och Joshua spe­la­de ny­li­gen in fil­men ” Sky” till­sam­mans. En an­nan skå­dis som var med i pro­duk­tio­nen var ” The Wal­king de­ad”- stjär­nan Nor­man Ree­dus, 47, som spe­la­de Di­a­nes kär­leks­in­tres­se. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Di­a­ne och Nor­man kysst varand­ra ut­an­för in­spel­ning­ar­na ock­så. Det he­la sked­de un­der en ute­kväll i New York ny­li­gen. Di­a­ne ska ha sut­tit i Nor­mans knä och kysst ho­nom pas­sio­ne­rat.

– De var helt gal­na i varand­ra. Hon var den som tog ini­ti­a­ti­vet, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– var­je gång jag tit­ta­de bort mot dem var de på varand­ra.

"DE VER­KA­DE HA KUL"

En­ligt upp­gift var Joshua in­te när­va­ran­de när Di­a­ne och Nor­man klev in på en bar i New York och be­ställ­de varsitt glas whis­key. De bå­da skå­di­sar­na ska där­ef­ter ha dra­git sig un­dan till ett hörn av lo­ka­len där de bör­jat hång­la.

– De skrat­ta­de och ver­ka­de ha kul. När hon res­te sig upp och sat­te sig gräns­le över ho­nom tänk­te jag ” vad fan?”, sä­ger en an­nan käl­la.

Nu åter­står att se vad Joshua tyc­ker om flick­vän­nens be­te­en­de. Kan än­nu ett Hol­ly­wood­par va­ra på väg i gra­ven?

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R

"DE VAR HELT GAL­NA I VARAND­RA"

En­ligt upp­gift ska Di­a­ne ha hång­lat upp skå­dis­kol­le­gan Nor­man Ree­dus helt öp­pet på en pub i New York. ” De var helt gal­na i varand­ra”, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Det stor­mar re­jält kring ett av Hollywood till sy­nes mest sta­bi­la par. Skå­di­sen Di­a­ne Kru­ger upp­ges näm­li­gen ha va­rit otro­gen mot pojk­vän­nen se­dan tio år till­ba­ka Joshua Jack­son.

Di­a­ne och Nor­man spe­lar kär­lekspar i den nya fil­men ” Sky”. En an­nan som har en roll i fil­men är Joshua. Dra­ma­tiskt vär­re. Vi får se hur det här slu­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.