MA­DON­NA ÅTER­FÖRE­NAD MED SE­AN PENN!

30 ÅR EF­TER SKANDALFÖRHÅLLANDET

Veckans NU! - - NEWS - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

På 80- ta­let var Ma­don­na och Se­an Penn ett par, och stjär­nor­nas ro­mans var om­skri­ven som myc­ket tur­bu­lent. Nu choc­kar de he­la värl­den med att be­rät­ta att de åter­i­gen är ihop!

Mel­lan 1985 och 1989 var sång­ers­kan Ma­don­na, idag 57, gift med skå­di­sen Se­an Penn, idag 55. Histo­ri­er­na om stjär­nor­nas för­hål­lan­de var många och våld­sam­ma. Bland an­nat sa­des Se­an vid ett till­fäl­le ha bun­dit fast Ma­don­na vid en stol och sla­git hen­ne. Sång­ers­kan ska ha sut­tit fast­bun­den och mun­kav­lad i nio tim­mar in­nan hon lyc­ka­des rym­ma. Ma­don­na po­li­san­mäl­de Se­an men tog se­na­re tillbaka sin an­mä­lan. Kort där­ef­ter gick du­on skil­da vägar. Nu, näs­tan tret­tio år se­na­re, har de åter­före­nats.

SO­NEN HA­TAR SE­AN

På en väl­gö­ren­hets­ga­la för Hai­ti ny­li­gen kom Ma­don­na och Se­an hand i hand till rö­da mat­tan där de po­se­ra­de med Ma­don­nas barn Mer­cy, 9, och Da­vid, 10. Sång­ers­kan gav även Se­an en kär­leks­hyll­ning från sce­nen. – Jag vill sä­ga till Se­an att jag älskar dig, från förs­ta gång­en jag såg dig. Och jag älskar dig fort­fa­ran­de li­ka myc­ket, sa Ma­don­na en­ligt saj­ten TMZ.

Men att Ma­don­na åter­före­nats med sin gam­la ma­ke är ing­et som so­nen Roc­co, 15, gil­lar. En­ligt upp­gift har Roc­co bru­tit kon­tak­ten med sin mor och pla­ne­rar att flyt­ta till Lon­don där hans far Guy Rit­chie, 47, bor.

– Roc­co ha­tar Se­an, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

"JAG HAR ÄLS­KAT DIG SE­DAN FÖRS­TA GÅNG­EN JAG SÅG DIG"

Ma­don­na och Se­an Penn fick ny­li­gen he­la värl­den att hö­ja på ögon­bry­nen när de kom till­sam­mans till en ga­la. Du­on är åter­före­nad, drygt 30 år ef­ter att de­ras tur­bu­len­ta äk­ten­skap gick i kras.

För­ra året var Se­an till­sam­mans med Char­li­ze The­ron, 40. Hon tycks dock va­ra glömd nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.