HEIDI KLUMS TOYBOY OTRO­GEN

SVEKET SOM SKA­KAR FÖR­HÅL­LAN­DET

Veckans NU! - - NEWS - AV: SOP­HIE LIND­STRÖM FOTO: IBL- AOP

Heidi Klum har all an­led­ning av va­ra ra­san­de på sin unge pojk­vän Vi­to Schna­bel. Det ryk­tas näm­li­gen att han har en ro­mans – med Da­ko­ta John­son.

– De sågs hål­la hand, sä­ger en käl­la.

All­ting har ver­kat va­ra frid och fröjd mel­lan pro­gram­le­da­ren tilli­ka su­per­mo­del­len Heidi Klum, 42, och pojk­vän­nen Vi­to Schna­bel, 29. I snart två år har de va­rit till­sam­mans och ny­li­gen var pa­ret på en ro­man­tisk se­mes­ter. De sågs stro­sa runt på en my­sig pro­me­nad i schwei­zis­ka Sankt Mo­ritz samt till­bringa tid på ett lyx­ho­tell i al­per­na. Men ske­net kan be­dra. För en tid se­dan spot­ta­des Vi­to på en in­tim bar i New York till­sam­mans med ” Fifty shades of Grey”- stjär­nan Da­ko­ta John­son, 26. – Vi­to smek­te hen­nes hår, och hon lu­ta­de sitt hu­vud mot hans ax­el, sä­ger en käl­la en­ligt Star Ma­ga­zi­ne.

FÖR­SÖK­TE IN­TE SMY­GA

Ju läng­re kväl­len led, desto he­ta­re blev flör­tan­det. I mer än en tim­me satt Vi­to och Da­ko­ta djupt för­sjunk­na i sam­tal och be­ställ­de in fle­ra drin­kar. De gjor­de inga för­sök att döl­ja sitt hem­li­ga mö­te. Sent på nat­ten läm­na­de du­on ba­ren till­sam­mans, och be­gav sig i rikt­ning mot Vi­tos lä­gen­het i West Vil­lage på Man­hat­tan.

– Heidi kom­mer att bli för­kros­sad när hon får re­da på hur det lig­ger till, sä­ger en käl­la till Star Ma­ga­zi­ne en­ligt saj­ten Star­pul­se.

Fort­sätt­ning föl­jer…

"DU­ON LÄM­NA­DE BA­REN TILL­SAM­MANS"

Ny­li­gen fång­a­des Heidi Klums pojk­vän Vi­to Schna­bel på bild un­der en minst sagt flör­tig träff med ing­en mind­re än skå­di­sen Da­ko­ta John­son! "Vi­to smek­te hen­nes hår", sä­ger ett ögon­vitt­ne.

"Heidi kom­mer att bli för­kros­sad när hon får re­da på hur det lig­ger till", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.