FÖRLOVNINGS- CHOC­KEN!

JAMIE FOXX FRI­A­DE TILL KA­TIE HOL­MES

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

De har smu­git med sin kär­lek i fle­ra år, men nu vill Jamie Foxx gö­ra Ka­tie Hol­mes till sin fru.

– De är ny­för­lo­va­de, sä­ger en käl­la.

Det har ryk­tats om att Ka­tie Hol­mes, 37, dej­tat sin 53- åri­ge ex­ma­ke Tom Cru­i­ses bäs­ta kom­pis Jamie Foxx, 48, än­da se­dan skils­mäs­san 2012, men stjär­nor­na har vägrat att kom­men­te­ra re­la­tio­nen. Nu ver­kar det dock som att de slut­li­gen har be­stämt sig för att gö­ra sin kär­lek of­fent­lig – och det med dun­der och brak. En­ligt upp­gift har Jamie näm­li­gen gått ner på knä framför Ka­te.

– Han har fri­at till hen­ne och de pla­ne­rar att kom­ma ut – in­te ba­ra som par ut­an som ny­för­lo­va­de, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun.

SU­RI GIL­LAR JAMIE

Pa­ret lär­de kän­na varand­ra ge­nom Tom re­dan 2004, men kär­lek­s­käns­lor­na ska ha växt fram först ef­ter Ka­ti­es skils­mäs­sa från skå­di­sen. Un­der det se­nas­te året ska re­la­tio­nen ha bli­vit rik­tigt se­ri­ös. Nu ska även Ka­ti­es dot­ter Su­ri, 9, ska ha ac­cep­te­rat Jamie som en med­lem i fa­mil­jen.

– De har bli­vit taj­ta­re på sisto­ne. Ka­tie är kär i Jamie och Su­ri kom­mer jät­te­bra över­ens med ho­nom ock­så, sä­ger käl­lan.

LA UPP EN BILD

Ny­li­gen la Ka­tie upp en bild på Instagram där hon bar en stor di­a­mant­ring på väns­ter ring­fing­er, vil­ket fick fan­sen att gå ba­na­nas. Nå­gon gång un­der 2016 kom­mer ce­re­mo­nin en­ligt upp­gift att hål­las, för­mod­li­gen ut­om­lands långt bor­ta från ny­fik­na pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer och fans.

– De kom­mer att ha ett väl­digt privat bröl­lop, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun.

Und­rar om Tom blir bju­den?

"DE KOM­MER ATT HA ETT VÄL­DIGT PRIVAT BRÖL­LOP" Ojoj, nu ver­kar re­la­tio­nen mel­lan skå­di­sar­na Ka­tie Hol­mes och Jamie Foxx bli se­ri­ös på rik­tigt. Se­dan en tid tillbaka pryds näm­li­gen Ka­ti­es väns­ter­hand av nå­got som är miss­tänkt likt en för­lov­nings­ring. ” De pla­ne­rar att kom­ma ut som par och ny­för­lo­va­de”, sä­ger en käl­la.

An­led­ning­en till att Jamie och Ka­tie hål­lit sin flerå­ri­ga re­la­tion hem­lig så länge är att Jamie är god vän med Ka­ti­es ex­ma­ke Tom Cru­i­se. Dra­ma­tiskt vär­re!

Tom och Ka­tie var gif­ta i sex år in­nan de gick skil­da vägar 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.