GRA­VI­DA AN­NE HAT­HA­WAY PÅ STRAN­DEN GRÄD­DAR BUL­LEN I HA­WAII- SO­LEN

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Fa­mil­jelyc­kan är nä­ra för An­ne Hat­ha­way och hen­nes man Adam Shul­man. På Ha­wai­is vi­ta strän­der vi­sa­de skå­de­spe­lers­kan upp en präk­tig gra­vid­mage.

Ny­he­ten om att Oscar­vin­na­ren An­ne Hat­ha­way, 33, är gra­vid kom i no­vem­ber för­ra året. Ny­li­gen vi­sa­de skå­de­spe­lers­kan stolt upp sin fi­na be­bis­bu­la un­der en ro­man­tisk se­mes­ter med ma­ken Adam Shul­man, 34. Pa­ret till­bring­a­de en vec­ka på so­li­ga Ha­waii och såg lyck­li­ga­re ut än nå­gon­sin.

ÖVER­BE­SKYD­DAN­DE MA­KE

Adam och An­ne pus­sa­des och kra­ma­des som ett par ny­för­äls­ka­de ton­å­ring­ar.

– Adam höll om An­ne he­la ti­den. Han är över­be­skyd­dan­de un­der gra­vi­di­te­ten, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! News. Pa­ret gif­te sig 2012 och An­ne har ti­di­ga­re ut­tryckt en läng­tan ef­ter att skaf­fa barn med ma­ken.

– Det känns som att jag är den en­da som in­te är mam­ma. Jag hop­pas att bli det snart och vill verk­li­gen ha en be­bis, sa hon för någ­ra år se­dan.

Nu är det in­te lång tid kvar in­nan hen­nes dröm går i upp­fyl­lel­se.

LA UPP BIKINIBILD

När An­ne upp­täck­te att hon blev fo­to­gra­fe­rad av pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer la hon snabbt upp en bild på Instagram.

– Att läg­ga upp en bikinibild är in­te min stil, men jag tänk­te att ef­tersom bil­der­na än­då kom­mer att kom­ma ut så vill jag vi­sa upp en som gör mig glad, skrev hon.

Skå­de­spe­lers­kan An­ne Hat­ha­way är gra­vid och vi­sa­de ny­li­gen upp sin fi­na be­bis­bu­la un­der en Ha­waii- se­mes­ter med ma­ken Adam Shul­man.

Nu är ungen snart fär­di­g­jäst

!

"HON HAR LÄNG­TAT EF­TER ATT BLI MAM­MA"

Pa­ret, som gif­te sig 2012, be­ted­de sig som ny­för­äls­ka­de ton­å­ring­ar och kun­de in­te lå­ta bli att hång­la. Gul­ligt vär­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.