MI­LEY & LI­AMS HE­TA ÅTER­FÖR­E­NING!

"HON HAR ALD­RIG KOM­MIT ÖVER HO­NOM"

Veckans NU! - - BEVISET! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det kom­mer ald­rig att va­ra över för Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth. I al­la fall om man ska tro de se­nas­te rap­por­ter­na från Hol­ly­wood, som sä­ger att ex­pa­ret har hit­tat tillbaka till varand­ra.

De var förlovade och skul­le gif­ta sig. Men istäl­let tog re­la­tio­nen mel­lan sång­ers­kan Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, slut 2013 på grund av stän­digt åter­kom­man­de otro­hets­rap­por­ter. Se­dan dess ha stjär­nor­na levt vitt skil­da liv. Me­dan Mi­ley har äg­nat sig åt vil­da fes­ter och oräk­ne­li­ga skan­da­ler har ” The Hung­er ga­mes”- hunken hål­lit sig lug­na­re och fo­ku­se­rat helt och hål­let på sin skå­dis­kar­riär. Nu ver­kar det dock som att oli­ka barn le­ker gans­ka bra än­då, för Mi­ley och Li­am upp­ges ha be­stämt sig för att ge re­la­tio­nen en and­ra chans.

FI­RA­DE NY­ÅR IHOP

En­ligt upp­gift har de bå­da unga stjär­nor­na haft kon­takt se­dan i hös­tas. På ny­år sågs de va­ra gul­li­ga mot varand­ra un­der en ro­man­tisk tripp till Austra­li­en.

– De har sm­sat och ringt varand­ra myc­ket, skri­ver saj­ten TMZ.

Trots att Mi­ley har haft fle­ra ro­man­ser se­dan upp­brot­tet med Li­am ska hon he­la ti­den ha hop­pats på att vin­na tillbaka ex­fäst­man­nen.

– Mi­ley har ald­rig kom­mit över Li­am och all­tid hop­pats att de ska åter­före­nas, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Hon älskar ho­nom fort­fa­ran­de och vill va­ra till­sam­mans med ho­nom.

Naaw!

Det finns hopp om kär­le­ken även i Hol­ly­wood! Nu har Mi­ley Cyrus en­ligt upp­gift hit­tat tillbaka till kär­le­ken Li­am Hemsworth, som hon gjor­de slut med 2013.

"DE HAR HÅL­LIT KON­TAK­TEN" Se­dan upp­brot­tet från Li­am har Mi­ley skaf­fat sig en helt ny image och levt vilt rock­stjär­ne­liv.

Stjär­nan har även dej­tat ett gäng oli­ka per­so­ner, bland and­ra kän­dis­so­nen tilli­ka mo­del­len Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.