LEO HAR BRU­TIT FÖR­LOV­NING­EN!

SING­EL­LI­VET LOC­KA­DE FÖR MYC­KET…

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Mo­del­len Kel­ly Ro­hr­bach kan nu säl­la sig till mäng­den tje­jer som är ex­flick­vän­ner till Le­o­nar­do Dicaprio. Istäl­let för bröl­lop vän­tar nu en sing­elvår för Hol­ly­wood­hun­ken!

Ett tag ver­ka­de det som att den no­to­ris­ke ung­kar­len Le­o­nar­do Dicaprio, 41, var på väg att stad­ga sig på rik­tigt med mo­del­len Kel­ly Ro­hr­bach, 25. För­ra året kom ny­he­ten om att stjär­nan ha­de fri­at till flick­vän­nen un­der en ro­man­tisk mid­dag. Men pre­cis som de fles­ta av Le­os kär­leks­sa­gor fick även den­na ett snöp­ligt slut. En­ligt upp­gift bröts för­lov­ning­en i hös­tas.

– Det har va­rit över mel­lan dem i någ­ra må­na­der nu, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

HEK­TIS­KA SCHE­MAN

Bak­grun­den till upp­brot­tet ska ha va­rit pa­rets hek­tis­ka sche­man. Leo är ak­tu­ell med fil­men ” The Re­ve­nant”, me­dan Kel­ly ny­li­gen lan­da­de en roll i den kom­man­de ” Baywatch”- rul­len.

– De ha­de in­te tid för varand­ra. Upp­brot­tet är vän­skap­ligt, sä­ger käl­lan.

På ny­årsaf­ton ska Leo ha setts fes­ta in det nya året på par­työn St Barts om­gi­ven av vack­ra kvin­nor, me­dan Kel­ly fi­ra­de med sin fa­milj.

FES­TA­DE MED SINGELKOMPISEN

Vi bör­jar näs­tan ge upp hop­pet om att Leo nå­gon­sin kom­mer att hit­ta nå­gon att slå sig till ro med. Men kanske gör det ing­et för Hol­ly­wood­stjär­nan – se­dan upp­brot­tet ska han ha levt li­vets gla­da da­gar till­sam­mans med singelkompisen Jo­nah Hill. Ny­li­gen sågs de bå­da skå­di­sar­na fes­ta till det un­der pre­miä­ren av ” The Re­ne­vant”.

– De röj­de loss or­dent­ligt på ef­ter­fes­ten, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

"DET HAR VA­RIT ÖVER I NÅG­RA

MÅ­NA­DER" Många trod­de att Kel­ly skul­le bli kvin­nan som slut­li­gen lyc­ka­des snär­ja Leo på rik­tigt. Men hon vi­sa­de sig fal­la på mål­snö­ret, pre­cis som många and­ra.

Ja­ha, då var det dags igen! Le­o­nar­do Dicaprio har gjort slut med fäst­mön Kel­ly Ro­hr­bach och är tillbaka på sing­el­mark­na­den.

För­ra året kom ny­he­ten om att Leo satt en ring på mo­del­lens finger, och en­ligt upp­gift pla­ne­ra­de de att gif­ta sig un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.