HETT HALVNYTT PAR! KEN­DALL JEN­NER + HAR­RY STY­LES = SANT

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Stjärnå­ret 2016 fick en rik­tig kick­start när det vi­sa­de sig att Ken­dall Jen­ner och Har­ry Sty­les dam­mat av sin ro­mans. Att Hol­ly­wood har fått ett nytt su­per­par ver­kar va­ra ett fak­tum!

För någ­ra år se­dan ryk­ta­des det att re­a­li­ty­pro­fi­len Ken­dall Jen­ner, 20, och One Direc­tion- sång­a­ren Har­ry Sty­les, 22, dej­ta­de varand­ra. De unga stjär­nor­na sågs till­sam­mans fle­ra gång­er, men var få­or­di­ga när det kom till att kom­men­te­ra re­la­tio­nen.

– Vi har va­rit ute och kä­kat mid­dag, men nej. Typ, sva­ra­de Har­ry kryp­tisk när tv- per­son­lig­he­ten Pi­ers Mor­gan frå­ga­de om han dej­ta­de Ken­dall 2013.

KYSS­TES ÖP­PET

Den här gång­en ver­kar de dock in­te va­ra fullt li­ka för­sik­ti­ga. I sam­band med ett ny­års­fi­ran­de på en lyxy­acht i Kari­bi­en vi­sa­de Ken­dall och Har­ry si­na käns­lor öp­pet in­för så­väl and­ra fest­gäs­ter som ny­fik­na pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer. – De kyss­tes, skri­ver saj­ten Daily Mail. Khloé Kar­dashi­an, 31, be­kräf­ta­de ny­li­gen lil­la­sys­tern Ken­dalls re­la­tion med Har­ry.

– Om jag tror att de dej­tar? Ja, kon­sta­te­ra­de hon i tv- pro­gram­met ” Entertainment To­night”.

PARDEJTER MED ZAYN & GIGI

Ro­man­sen kom­mer läg­ligt, ef­tersom Ken­dalls mo­dell­bäs­tis Gigi Hadid, 20, ny­li­gen blev ihop med Har­rys fö­re det­ta band­kol­le­ga Zayn Ma­lik, 23. Som upp­gjort för lyc­ka­de pardejter allt­så! Vi ser fram emot att föl­ja ut­veck­ling­en av det här…

"DE ÄR HEM­LIG­HETS­FUL­LA"

Två av Hol­ly­woods he­tas­te unga stjär­nor är för­äls­ka­de. En­ligt upp­gift har re­a­li­ty­stjär­nan Ken­dall Jen­ner och One Direc­tion- med­lem­men Har­ry Sty­les bör­jat dej­ta igen. De ha­de en fling 2013, som nu ver­kar va­ra åter­upp­ta­gen.

Ny­li­gen sågs Ken­dall till­bringa någ­ra da­gar med Har­ry på en lyxy­acht i Kari­bi­en.

Khloé har be­kräf­tat lil­la­syr­rans re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.