CAIT­LYN JEN­NER BLIR MAM­MA!

"HON SER DET SOM EN HELT NY START"

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: SOP­HIE LIND­STRÖM FOTO: IBL- AOP

Tv- per­son­lig­he­ten Cait­lyn Jen­ner fort­sät­ter att choc­ke­ra oss. Nu vill stjär­nan bli mam­ma för förs­ta gång­en – och pla­ne­rar att ad­op­te­ra ett barn.

Vi älskar Cait­lyn Jen­ner, 66, ef­tersom hon ald­rig upp­hör att för­vå­na. Först kom hon ut som kvin­na – och nu vill hon skaf­fa barn. En­ligt käl­lor pla­ne­rar stjär­nan att ad­op­te­ra un­der året och hon vill gär­na sät­ta igång pro­ce­du­ren ge­nast.

– Hon ser det som en helt ny start, och vad är bätt­re än att bil­da en ny fa­milj? sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­da­ron­li­ne.

EN­SAM­STÅ­EN­DE MOR­SA

66- åring­en ser inga hin­der med att bli en­sam­stå­en­de mam­ma, och hon kän­ner sig sä­ker trots att hon är sing­el. Tv- per­son­lig­he­ten har ju trots allt en del er­fa­ren­het av barn, i och med si­na tre dött­rar Kylie, 18, Ken­dall, 20, och Cas­sand­ra, 34, samt si­na tre sö­ner Bro­dy, 32, Bran­don, 34, och Burt, 37. Dess­utom har hon fy­ra styv­barn.

– Hon sak­nar att upp­fost­ra barn, och hon har så myc­ket kär­lek att ge, sä­ger en käl­la.

SVÅR PRO­CESS

Ty­värr är pro­ces­sen för att få ad­op­te­ra svår, men Cait­lyn har pra­tat med ex­per­ter om hur hon ska gå till väga. Hon vill helst ad­op­te­ra ett barn från USA, men om in­te det går så ser stjär­nan inga pro­blem med att skaf­fa ett barn från ett an­nat land.

– Hon är med­ve­ten om att det kan ta tid, men hon tyc­ker att det är helt rätt tid i li­vet att gö­ra nu, sä­ger en käl­la till Ra­da­ron­li­ne.

BA­BY­BOOM I FA­MIL­JEN

Av­slö­jan­det om Cait­lyns pla­ner kom strax ef­ter att upp­gif­ten om att hen­nes älds­ta son Burt ska bli pap­pa till­kän­na­gavs. Han och flick­vän­nen Va­le­rie Pi­ta­lo vän­tar sin förs­ta son. Kanske är det ba­by­boo­men i fa­mil­jen som fått Cait­lyn på nya tan­kar? Styv­dot­tern Kim Kar­dashi­an, 35, har ny­li­gen fått en son, Saint, och utö­ver det har Cait­lyn fått ett bi­o­lo­giskt barn­barn, i so­nen Bran­dons dot­ter.

"HON HAR SÅ MYC­KET KÄR­LEK

ATT GE" För­ra året kom "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Cait­lyn Jen­ner ut som kvin­na och nu kom­mer näs­ta sto­ra ny­het: hon ska bli mam­ma! En­ligt upp­gift pla­ne­rar Cait­lyn näm­li­gen att ad­op­te­ra.

Så­här såg stjär­nan ut in­nan hon kom ut som kvin­na of­fent­ligt.

Cait­lyn har re­dan ett helt gäng barn som hon är pap­pa till, men nu vill hon allt­så bli mam­ma. Här ses stjär­nan med dött­rar­na Ken­dall och Kylie.

Cait­lyn har to­talt sex bi­o­lo­gis­ka barn och fy­ra styv­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.