KÄR­LEKSMYS PÅ ST BARTS OLI­VIA PA­LER­MOS VÅ­TA LE­KAR MED MA­KEN

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: BULLS, FAMEFLYNET

Re­do att bli re­jält av­und­sjuk? Kol­la in de här bil­der­na från Oli­via Pa­ler­mos he­ta se­mes­ter med hun­ki­ge Jo­han­nes Hue­bl.

Ibland vill även sva­la och världs­va­na fa­shio­nistas lå­ta bar­na­sin­net ki­ka fram. ” The Ci­ty”stjär­nan Oli­via Palermo, 29, val­de att släp­pa loss re­jält un­der en so­lig se­mes­ter med mo­dell­ma­ken Jo­han­nes ” The Hot­ness” Hue­bl, 38, på St Barts ny­li­gen. Pa­ret, som gif­te sig 2014, kun­de in­te hål­la hän­der­na ifrån varand­ra och kyss­tes in­ten­sivt på stran­den.

PLAS­KA­DE I VÅ­GOR­NA

Utö­ver Jo­han­nes ver­ka­de Oli­via ha väl­digt kul med si­na and­ra be­ach­föl­je­sla­ga­re – en enorm oran­ge bad­ring. Stjär­nan lek­te och plas­ka­de i vå­gor­na med ett brett le­en­de på läp­par­na. Vid ett till­fäl­le gick vat­ten­le­kar­na dock över­styr. – Hon gled så långt ut i vatt­net på ring­en att Jo­han­nes var tvung­en att hjäl­pa hen­ne tillbaka till stran­den, skri­ver saj­ten Daily Mail.

All­tid prak­tiskt att ha en hun­kig och mus­ku­lös kil­le re­do att kom­ma till und­sätt­ning, tän­ker vi.

"EN FAN­TAS­TISK HELG"

Un­der week­en­dre­san roc­ka­de Oli­via fle­ra oli­ka mi­ni­ma­la bi­ki­nis i star­ka fär­ger.

– Hon vi­sa­de upp sin slan­ka kropp och såg till att få myc­ket sol, skri­ver Daily Mail.

Såklart de­la­de hon ock­så med sig av här­li­ga bil­der från pa­ra­di­sön på so­ci­a­la me­di­er.

– En fan­tas­tisk helg, skrev hon på Instagram in­nan re­san tillbaka till New York.

Vi är in­te alls av­und­sju­ka. In­te alls.

Den sva­la mo­deskön­he­ten Oli­via Palermo släpp­te fram bar­na­sin­net un­der en se­mes­ter med hunk­ma­ken Jo­han­nes Hue­bl ny­li­gen. Stjär­nan plas­ka­de och lek­te i vatt­net som om hon ald­rig ha­de gjort nå­got an­nat. "HON SLÄPP­TE

LOSS RE­JÄLT"

Både Oli­via och Jo­han­nes ver­ka­de va­ra

i se­mes­ter­mo­de och njöt av de le­di­ga da­gar­na på stran­den.

Ibland kröp pa­ret in bakom sitt sto­ra pa­ra­soll för att göm­ma sig från om­giv­ning­ens ny­fik­na blic­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.