HUGH GRANT PAP­PA FÖR FJÄR­DE GÅNG­EN

"DET ÄR UN­DER­BART"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: SOP­HIE LIND­STRÖM FOTO: IBL- AOP

” Not­ting Hill”- stjär­nan Hugh Grant har bli­vit pap­pa – igen! För fy­ra år se­dan ha­de han inga barn, nu har han fy­ra. Den här gång­en blev det en li­ten dot­ter.

Brit­tis­ke skå­de­spe­la­ren Hugh Grant, 55, och svens­ka tv- pro­du­cen­ten An­na Eberste­in, 37, har fått tillök­ning i fa­mil­jen, i form av en li­ten dot­ter. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re so­nen John Mun­go, 3. Flic­kans namn är i skri­van­de stund okänt. En­ligt en käl­la mår al­la bra och för­loss­ning­en har gått som pla­ne­rat. He­la släk­ten är lyck­lig över tillök­ning­en.

– Det är un­der­bart att vi har fle­ra barn­barn, sä­ger Su­san­na Eberste­in, mor­mor till den lil­la flic­kan, till saj­ten Mai­lon­li­ne.

HEM­LIG FÖD­SEL

Om bar­net föd­des i Stor­bri­tan­ni­en el­ler Sve­ri­ge är fort­fa­ran­de hem­ligt, och så även sta­tu­sen mel­lan pap­pa Hugh och mam­ma An­na. Du­on sågs ny­li­gen stro­sa ge­nom den ro­man­tis­ka par­ken Jardin des Tui­le­ri­es i Pa­ris men skå­di­sen har ti­di­ga­re sagt att de in­te läng­re är ett par, ut­an ba­ra go­da vän­ner. Kanske kom­mer de på and­ra tan­kar nu när dot­tern är född. Så sent som för nå­gon må­nad se­dan köp­te Hugh en stor vil­la, värd sex mil­jo­ner, i lyx­or­ten To­re­kov i söd­ra Sve­ri­ge. Skå­de­spe­la­ren kanske änt­li­gen vill slå sig till ro, och pap­pa­rol­len har för­änd­rat ho­nom helt.

– Mitt liv har bli­vit myc­ket bätt­re se­dan jag blev far­sa, och jag kän­ner mig som en bätt­re per­son, sa han ti­di­ga­re till tid­ning­en The Gu­ar­di­an.

VAR GRA­VI­DA SAM­TI­DIGT

Hugh har se­dan ti­di­ga­re även bar­nen Ta­bit­ha Jing XI, 4, och Fe­lix, 3, med fö­re det­ta flick­vän­nen och re­cep­tio­nis­ten Ting­lan Hong, 36. Grant dej­ta­de Ting­lan sam­ti­digt som han ha­de en kär­leks­af­fär med An­na och det re­sul­te­ra­de i att både kvin­nor­na blev gra­vi­da sam­ti­digt med Hug­hs and­ra och tred­je barn. I sep­tem­ber 2012 föd­de An­na so­nen John. I de­cem­ber 2012 föd­de Ting­lan so­nen Fe­lix.

"MITT LIV HAR BLI­VIT

MYC­KET BÄTT­RE SE­DAN JAG BLEV FAR­SA"

I fil­men "Om en pojke" spe­lar Hugh Grant en man som in­te alls är re­do för att bli pap­pa. I verk­lig­he­ten har skå­di­sen pre­cis bli­vit fy­ra­barns­far­sa.

Skå­di­sen och An­na har se­dan ti­di­ga­re so­nen John Mun­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.