OTRO­GEN MED 14- ÅRING!

TY­GAS OFÖR­LÅT­LI­GA SVEK MOT KYLIE

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: SOP­HIE LIND­STRÖM FOTO: IBL- AOP

In­te ens i Hol­ly­wood är Ty­gas be­te­en­de ac­cep­te­rat. Nu ryk­tas det om att han har en flört med en min­derå­rig mo­dell – mitt framför ögo­nen på flick­vän­nen Kylie.

För­hål­lan­det mel­lan re­a­li­ty­stjär­nan och mo­del­len Kylie Jen­ner, 18, och rap­pa­ren Ty­ga, 26, har länge va­rit ska­kigt, men nu ver­kar re­la­tio­nen ha nått en ny bot­ten. En­ligt käl­lor har Ty­ga näm­li­gen en fling med mo­del­len Mol­ly O'ma­lia – som är 14 år gam­mal. Han har en­ligt upp­gift setts flör­ta med ton­å­ring­en, och flick­vän­nen är ra­san­de, be­svi­ken och i chock.

– Den här gång­en kom­mer Ty­ga in­te un­dan med sitt be­te­en­de, sä­ger en käl­la till OK! Ma­ga­zi­ne.

KYLIE KON­FRON­TE­RA­DE TY­GA

En­ligt upp­gift hit­ta­de Kylie sms mel­lan mo­del­len och Ty­ga i hans te­le­fon. I sm­sen ska rap­pa­ren ha för­sökt över­ta­la 14- åring­en att träf­fa ho­nom när hon var på be­sök i Los Ang­e­les. Kylie kon­fron­te­ra­de sin pojk­vän och sa att han fick hen­ne att må il­la. När hen- nes syst­rar, Kim Kar­dashi­an, 35, Ken­dall Jen­ner, 20, och Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, fick re­da på skan­da­len bad de ho­nom att hål­la sig bor­ta från Kylie.

SLUT FÖR GOTT?

Det är in­te förs­ta gång­en otro­hets­ryk­ten sur­rar kring Ty­ga. Veckans NU! har ti­di­ga­re be­rät­tat att rap­pa­ren har haft en af­fär med den trans­sex­u­el­la porr­stjär­nan Mia Isa­bel­la, 30. Ryk­ten har ock­så flo­re­rat om att han ska ha träf­fat sin ex­flick­vän, Blac Chy­na, 27, som han har en son till­sam­mans med. Kylie har gång på gång för­lå­tit sin pojk­vän för si­na miss­tag men en­ligt en käl­la or­kar in­te hon mer nu.

– Hon kän­ner sig dum som har trott på hans lögn­er, och hon vill in­te ha ho­nom i sin närhet, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe. Kan det här va­ra slu­tet för Ty­ga och Kylie?

"HON OR­KAR IN­TE MER NU"

Den 26- åri­ge rap­pa­ren Ty­ga blev till­sam­mans med Kylie Jen­ner in­nan hon blev myndig. Nu sägs han ha flör­tat med en 14- åring.

En­ligt upp­gift har rap­pa­ren sm­sat mo­del­len Mol­ly O'ma­lia och för­sökt över­ta­la hen­ne att träf­fa ho­nom när hon var på be­sök i Los Ang­e­les.

Ky­li­es sto­ra­sys­ter Ken­dall blev in­te glad när hon fick hö­ra vad Ty­ga ha­de gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.