KÄN­DIS­MÄN­NEN MED SI­NA

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Det ver­kar in­te va­ra lätt för Hol­ly­wood­kil­lar­na att hål­la sig till en kvin­na åt gång­en. Ibland le­der de­ras sned­steg till ovän­ta­de fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner. Veckans NU! lis­tar kändisarna som har fått barn med si­na äls­ka­rin­nor.

Un­der sen­som­ma­ren 2013 in­le­der ar­tis­ten Chris Brown, idag 26, en af­fär med mo­del­len Nia Guz­man- Amey, idag 31. Pa­ret är se­dan länge go­da vän­ner och Nia är ock­så vän med Chris Browns då­va­ran­de flick­vän, skå­de­spe­lers­kan Kar­rue­che Tran, idag 27. Nio må­na­der se­na­re fö­der Nia dot­tern Royal­ty, idag 1.

DUM­PAD VIA TWIT­TER

Men det drö­jer till mars 2015 in­nan Chris får ve­ta att det är han som är pap­pa till Royal­ty. Kar­rue­che blir ra­san­de när hon får re­da på ny­he­ten via so­ci­a­la me­di­er och dum­par ho­nom of­fent­ligt på sam­ma vis.

– Ing­en kan gå ige­nom hur myc­ket som helst. All lyc­ka till Chris och hans fa­milj. Ing­en ba­byd­ra­ma­tik för mig, skri­ver hon på Twit­ter.

Men skan­da­len slu­tar in­te här. Snart fram­kom­mer det att även Nia har va­rit otro­gen, hon var näm­li­gen gift med Ter­ry Amey, idag 47, när hon blev gra­vid med Chris barn.

– Det är in­te rymd­forsk­ning. Jag be­gär­de skils­mäs­sa från Nia för att hon var gra­vid med nå­gon an­nans barn, sä­ger Ter­ry ef­teråt en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

DE­LAD VÅRD­NAD

I sep­tem­ber 2015 får Chris de­lad vård­nad om dot­tern. Nu tar han sin roll som pap­pa på all­var och dö­per dess­utom sitt se­nas­te al­bum ef­ter Royal­ty. Nia och Royal­ty flyt­tar till Los Ang­e­les från

Choc­ken var to­tal när det i mars för­ra året kom fram att Chris Brown bli­vit pap­pa till dot­tern Royal­ty. Mam­man till flic­kan var näm­li­gen in­te sång­a­rens då­va­ran­de flick­vän Kar­rue­che Tran ut­an de­ras ge­men­sam­ma kom­pis Nia Guz­man- Amey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.