LIV TY­LER GRA­VID IGEN

MIND­RE ÄN ETT ÅR EF­TER FÖR­LOSS­NING­EN

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det har in­te ens gått ett år se­dan Liv Ty­ler, 38, och Da­ve Gard­ner, 49, blev för­äld­rar till sitt förs­ta ge­me­sam­ma barn Sai­lor Ge­ne i feb­ru­a­ri för­ra året. Nu är Liv re­dan gra­vid igen. Stjär­nan de­la­de själv av sig av den gla­da ny­he­ten på Instagram.

– Åh her­re­gud, det ver­kar som att stor­ken kom­mer på be­sök hos oss igen. Det väx­er en till li­ten Ty­ler Gard­ner i min mage, skrev hon i bild­tex­ten.

TRÄF­FA­DES GE­NOM KA­TE MOSS

Det har gått un­dan i sväng­ar­na för Liv och Da­ve, som pre­sen­te­ra­des för varand­ra av den ge­men­sam­ma kom­pi­sen Ka­te Moss 2014 och bör­ja­de dej­ta sam­ma år. De blev för­äld­rar till Sai­lor Ge­ne ef­ter ba­ra tio må­na­der ihop, och förlovade sig i sep­tem­ber för­ra året.

– Jag är upp­spelt och väl­sig­nad. Jag älskar dig Liv, skri­ver Da­ve om fa­mil­jelyc­kan på Instagram.

BRÖL­LOP PÅ G?

Liv var ti­di­ga­re gift med mu­si­kern Royston Lang­don. Med ho­nom har hon den tio­å­ri­ge so­nen Mi­lo. Da­ve har ock­så ett barn från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap.

– Jag ha­de ti­di­ga­re en fi­lo­so­fi om att man ba­ra ska gif­ta sig en gång men se­dan för­änd­ra­des det na­tur­ligt­vis. Jag tror de­fi­ni­tivt att vi lär oss sa­ker ge­nom vå­ra re­la­tio­ner. Det är me­ning­en att man ska speg­la varand­ra, har Liv ti­di­ga­re sagt i tid­ning­en The Mir­ror.

Kanske blir det både be­bis och bröl­lop un­der året?

"The Lef­to­vers"- skå­de­spe­lers­kan Liv Ty­ler bör­ja­de dej­ta kär­le­ken Da­ve Gard­ner som­ma­ren 2014. Se­dan dess har de hun­nit med att både skaf­fa barn och för­lo­va sig. Nu kom­mer be­bis num­mer två.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R So­nen Sai­lor Ge­ne har in­te ens hun­nit fyl­la ett år, men Liv och Da­ve upp­ges va­ra mer än re­do för att ut­ö­ka fa­mil­jen yt­ter­li­ga­re. ” Jag är upp­spelt och väl­sig­nad”, skri­ver Da­ve på Instagram.

"JAG ÄR UPP­SPELT OCH VÄL­SIG­NAD" För ett år se­dan var Liv Ty­ler gra­vid och nu är hon det igen. Skå­de­spe­lers­kan av­slö­ja­de ny­li­gen att hon vän­tar sitt och fäst­man­nen Da­ve Gard­ners and­ra ge­men­sam­ma barn.

Se­dan dess har det gått un­dan i sväng­ar­na! Nu är de både förlovade och snart två­barns­för­äld­rar.

Stjär­nor­na bör­ja­de dej­ta som­ma­ren 2014 ef­ter att ha pre­sen­te­rats för varand­ra av den ge­men­sam­ma vän­nen Ka­te Moss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.