ANGE­LI­NA VÄGER MIND­RE ÄN SO­NEN!

"HON SER UT SOM ETT SKE­LETT"

Veckans NU! - - NEWS - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Hon är re­dan li­ten nog att kun­na bä­ra si­na barns klä­der, men en­ligt upp­gift fort­sät­ter Ange­li­na Jo­lie att bli allt tun­na­re. – Hen­nes ben och ar­mar är som öm­tå­li­ga kvis­tar, sä­ger en käl­la.

När Ange­li­na Jo­lie, 40, ny­li­gen gjor­de en­tré på film­pre­miä­ren av ” Kung Fu pan­da 3” drog folk ef­ter an­dan av chock sna­ra­re än av be­und­ran. Stjär­nan såg näm­li­gen ex­tremt tunn ut. Käl­lor har länge häv­dat att Angie knappt äter och nu ska hon ha bör­jat med en di­et som in­te be­står av nå­got mer än nöt­ter, frön och pro­te­ind­rin­kar. – Hon ser ut som ett ske­lett och hen­nes ben och ar­mar är som öm­tå­li­ga kvis­tar, sä­ger en in­si­der en­ligt NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– En bra dag lyc­kas hon få i sig 600 ka­lo­ri­er, men en van­lig dag kan man va­ra glad om det blir 500. När hon job­bar kan hon dric­ka en pro­te­ins­ha­ke till fru­kost och se­dan in­te äta nå­got mer på he­la da­gen.

10 KI­LO MIND­RE

En­ligt upp­gift väger Angie 40 ki­lo, vil­ket är näs­tan tio ki­lo mind­re än vad hen­nes 14- åri­ge son Mad­dox sägs väga. Stjär­nan är så smal att hon kan bä­ra si­na barns klä­der – och vis­sa av plag­gen är till och med för sto­ra.

– Hon lå­nar of­ta Mad­dox t- shirts när de är

hem­ma, men de sit­ter som ett tält på hen­ne, sä­ger en fa­mil­je­vän en­ligt NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Hon är sma­la­re än nå­gon­sin. Fak­tum är att hon kom­mer i Shi­lo­hs bad­klä­der.

BRAD SLI­TER SITT HÅR

Ange­li­nas ma­ke Brad Pitt, 52, är för­stås ex­tremt oro­lig och sägs sli­ta sitt hår i fru­stra­tion över hur han ska kun­na hjäl­pa sin fru att må bätt­re.

"KLÄ­DER­NA SIT­TER SOM ETT TÄLT PÅ HEN­NE"

– Han har gjort allt i sin makt för att få hen­ne att äta mer, in­klu­si­ve an­li­ta en di­e­tist och spe­ci­alkoc­kar som hjäl­per till när han in­te kan va­ra där själv för att över­va­ka hen­nes mål­ti­der, sä­ger en in­si­der.

Vi hop­pas att Ange­li­na får den hjälp hon be­hö­ver snart!

Många ögon­vitt­nen häp­na­de när en choc­ke­ran­de ma­ger Ange­li­na Jo­lie klev in på rö­da mat­tan un­der en film­pre­miär ny­li­gen. "Hon är sma­la­re än nå­gon­sin", sä­ger en käl­la. "HON LÅ­NAR OF­TA MAD­DOX

T- SHIRTS"

En­ligt upp­gift väger Ange­li­na in­te mer än 40 ki­lo, vil­ket är näs­tan tio ki­lo mind­re än vad hen­nes son Mad­dox, 14, sägs väga.

Fem av skå­de­spe­lers­kans barn var ock­så med på film­pre­miä­ren: Shi­loh, 9, tvillingarna Vi­vi­en­ne och Knox, 7, Za­ha­ra, 11, och Pax, 12.

"En bra dag lyc­kas hon få i sig 600 ka­lo­ri­er, men en van­lig dag kan man va­ra glad om det blir 500", sä­ger en käl­la.

Bar­nen ska ha bör­jat för­stå att de­ras mam­ma in­te mår bra. "Det bör­jar bli en väl­digt stres­san­de si­tu­a­tion som på­ver­kar ung­ar­na, sä­ger en käl­la.

Angi­es ma­ke Brad Pitt är ut­om sig av oro och vet in­te vad han ska gö­ra för att hjäl­pa sin fru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.