FÖRLOVADE PÅ NYTT!

MI­LEY OCH "THE HUNG­ER GA­MES"- HUNKEN ÄR BACK ON TRACK

Veckans NU! - - BEVIS 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Kär­lek­slyc­kan ler mot Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth. De åter­före­na­de stjär­nor­na upp­ges ha ta­git två sto­ra steg på sisto­ne.

De var ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par, men bröt sin för­lov­ning 2013. I för­ra num­ret kun­de Veckans NU! av­slö­ja att Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, bör­jat träf­fas igen. Nu ver­kar stjär­nor­na va­ra taj­ta­re än nå­gon­sin. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de Mi­ley en bild på Instagram där det glitt­ra­de be­kant på hen­nes väns­ter­hand. – Hon har ta­git på sig förlovningsringen igen. Den här gång­en är det på rik­tigt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

RE­DAN FLYT­TAT IHOP

In­te nog med det – ny­li­gen tog Mi­ley sitt pick och pack och flyt­ta­de tillbaka in med Li­am. – Det stod en flytt­bil ut­an­för hans hem i Ma­li­bu, skri­ver saj­ten Mir­ror.

Stjär­nor­na ska ha setts bä­ra in sa­ker i vil­lan till­sam­mans.

– Mi­ley har ald­rig slu­tat äls­kat Li­am, sä­ger en käl­la.

Nu hop­pas sång­ers­kans vän­ner att re­la­tio­nen med Li­am ska få Mi­ley att lug­na ner sig och slu­ta med sitt vil­da fes­tan­de.

FÅNG­A­DES PÅ BILD

Det var un­der ny­års­hel­gen som det bör­ja­de vis­kas om en åter­för­e­ning för su­per­pa­ret. Mi­ley och Li­am till­bring­a­de näm­li­gen hög­ti­den till­sam­mans i Austra­li­en, där de även fång­a­des på bild. En­ligt upp­gift ha­de de då haft stän­digt kon­takt än­da se­dan Mi­ley gjor­de slut med kän­dis­so­nen Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger för­ra vå­ren.

Slu­tet gott, all­ting gott?

"DEN HÄR GÅNG­EN ÄR DET PÅ RIK­TIGT"

Det ver­kar bli se­ri­öst snabbt mel­lan åter­före­na­de pa­ret Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth. Mi­ley har re­dan ta­git på sig förlovningsringen som hon tog av sig 2013 när det tog slut mel­lan stjär­nor­na.

Mi­ley flas­ha­de glitt­ret på Instagram och hen­nes föl­ja­re blev gal­na.

Mi­ley och Li­am var ti­di­ga­re för- lo­va­de mel­lan 2012 och 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.