LE­OS HE­TA NATT MED RI­HAN­NA DE LIG­GER IGEN!

Veckans NU! - - HOTTIE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det ver­kar va­ra dags för rond två i Ri­han­na/ Le­o­nar­do Dicaprio- ka­ru­sel­len. För­be­red dig på en vild åk­tur!

Kvin­notju­sa­ren Le­o­nar­do Dicaprio, 41, ha­de en fling med sång­ers­kan Ri­han­na, 27, i bör­jan av för­ra året. Strax där­på träf­fa­de han mo­del­len Kel­ly Ro­hr­bach, 25, som han se­na­re förlovade sig med. Men se­dan det för­hål­lan­det tog slut i ja­nu­a­ri i år har Leo hit­tat tillbaka till sin ung­karls­livs­stil – och nu upp­ges han va­ra på gång med sin gam­la flamma Ri­ri igen!

FES­TA­DE I PA­RIS

Ny­li­gen sågs stjär­nor­na till­sam­mans på en natt­klubb i Pa­ris.

– Leo var på en privat fest på klub­ben när Ri­han­na dök upp till­sam­mans med kom­pi­sen Ca­ra De­le­ving­ne, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Us Week­ly och fort­sät­ter:

– Ri­han­na gick fram till Leo för att sä­ga hej och grattis till hans nya film och så kyss­te hon ho­nom på kin­den.

En­ligt ögon­vitt­nen på plats ut­veck­la­des den vän­skap­li­ga stäm­ning­en snart till nå­got mer.

– Se­na­re un­der kväl­len dan­sa­de de nä­ra varand­ra och kyss­tes, sä­ger en käl­la.

VILL HA KUL

Ri­han­na har kopp­lats sam­man med en rad kän­da män de se­nas­te åren, men upp­ges va­ra sing­el för till­fäl­let. En­ligt upp­gift är var­ken hon el­ler Leo in­tres­se­ra­de av en se­ri­ös re­la­tion, men pla­ne­rar att fort­sät­ta träf­fas och ” ha li­te kul”. Fort­sätt­ning föl­jer…

"DE DAN­SA­DE NÄ­RA OCH KYSS­TES"

Ri­han­na och Le­o­nar­do Dicaprio ha­de en kort fling i bör­jan av för­ra året. Nu ver­kar det va­ra dags igen. Den ny­bliv­na sing­eln Leo be­fann sig ny­li­gen i Pa­ris för att mark­nads­fö­ra sin nya film. Då pas­sa­de han en­ligt upp­gift även på att hång­la upp Ri­han­na.

Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan det kom fram att för­lov­ning­en med mo­del­len Kel­ly Ro­hr­bach var bru­ten men Leo lig­ger in­te på lat­si­dan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.