KIM HETSBANTAR!

VILL GÅ NER 30 KI­LO

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Un­der sin gra­vi­di­tet gick Kim Kar­dashi­an upp 27 ki­lo, vikt som stjär­nan nu gör vad som helst för att tap­pa. Ny­li­gen av­slö­ja­de stjär­nan hur hon ska gö­ra för att bli av med vik­ten så fort som möj­ligt.

Ide­cem­ber föd­de Kim Kar­dashi­an, 34, so­nen Saint. Un­der stjär­nans för­ra gra­vi­di­tet – den med dot­tern North, idag 2 – hå­na­des hon för att hon gick upp i vikt.

– Det så­ra­de mig än­da in i sjä­len, sa Kim när hon gått ner al­la ki­lon som gra­vi­di­te­ten ha­de ad­de­rat.

När ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- pro­fi­len blev gra­vid för and­ra gång­en gick hon upp 27 ki­lo, nå­got som hon nu är fast be­slu­ten om att ban­ta och trä­na bort.

DE­LA­DE MED SIG AV PLA­NEN

Det var på Twit­ter som Kim de­la­de med sig av si­na pla­ner för att bli sma­la­re snabbt, och mam­ma­ki­lo­na är in­te allt som stjär­nan vill ska för­vin­na.

– Jag har dess­utom vägt 4,5 ki­lo för myc­ket de se­nas­te åren, så nu är det verk­li­gen dags att nå mi­na mål, twitt­ra­de Kim och fort­sat­te:

– Det här kom­mer att bli så jäv­la svårt, men jag kan gö­ra det!

En­ligt upp­gift har Kim nu bör­jat på Atkins­di­e­ten, en po­pu­lär me­tod som går ut på att man äter ma­gert kött, myc­ket grön­sa­ker och att man drar ner på kol­hyd­ra­ter och soc­ker. Det har ti­di­ga­re ryk­tats att Kim även vill ge­nom­fö­ra fle­ra plasti­ko­pe­ra­tio­ner för att få sin dröm­kropp.

Än så länge har Kim hål­lit sig bor­ta så myc­ket som möj­ligt från ny­fik­na pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer, och har in­te hel­ler vi­sat upp so­nen Saint för värl­den. Vi läng­tar tills vi får se Kim gö­ra åter­tåg in i ramp­lju­set!

"DET KOM­MER BLI SÅ JÄV­LA

SVÅRT" Kim Kar­dashi­an föd­de sitt and­ra barn, so­nen Saint i de­cem­ber. För att få tillbaka sin gam­la fi­gur har stjär­nan nu ta­git till en dra­ma­tisk bant­nings­plan för att nå si­na mål.

Stjär­nan har hål­lit sig un­dan ramp­lju­set se­dan för­loss­ning­en, men ny­li­gen fång­a­des hon på bild, in­svept i munk­jac­ka och pälskap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.