KA­NYE BER OM ETT TRED­JE BARN

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

En­ligt upp­gift vill Kims ma­ke Ka­nye verk­li­gen ut­ö­ka fa­mil­jen med en tred­je unge, men Kim är in­te rik­tigt med på tå­get. Hon har ti­di­ga­re sagt att and­ra bar­net, so­nen Saint, är det sista.

– Kim hål­ler fast vid sin åsikt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Ka­nye ber Kim att in­te be­stäm­ma sig helt än. Han vill att fa­mil­jen ska fort­sät­ta växa. Han gil­lar in­te tan­ken på att an­vän­da en sur­ro­gat­mam­ma.

"MAM­MA­KI­LO­NA ÄR IN­TE ALLT SOM SKA FÖR­SVIN­NA" Un­der Kims för­ra gra­vi­di­tet blev hon hå­nad av nätt­roll som tyck­te hon var för stor.

Und­rar vad ma­ken Ka­nye West, 38, tyc­ker om sin frus kom­man­de för­vand­ling? Ovan syns han med de­ras dot­ter North.

Kim har bör­jat med Atkins­di­e­ten, som för­bju­der soc­ker och kol­hyd­ra­ter.

Där­för ha­de hon stor press på sig att gå ner i vikt när dot­tern North ha­de fötts. Så­här såg hon ut när hon gjor­de of­fi­ci­ell come­back i tv­pro­gram­met "La­te night with Jay Le­no", drygt ett halv­år ef­ter för­loss­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.