FÖR­LO­RA­DE MA­KEN & BRO­DERN PÅ 48 TIM­MAR

CÉ­LI­NE DIONS DUBB­LA TRA­GE­DI­ER

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ibland är li­vet in­te rätt­vist. Det kan sång­ers­kan Cé­li­ne Dion in­ty­ga som ny­li­gen drab­ba­des av två sto­ra för­lus­ter på ba­ra någ­ra da­gar.

Sång­ers­kan Cé­li­ne Dion, 47, går ige­nom en myc­ket svår tid just nu. Ny­li­gen av­led hen­nes ma­ke se­dan 21 år tillbaka, René Ang­é­lil, ef­ter en lång tids kamp mot can­cer. Ba­ra två da­gar se­na­re gick även sång­ers­kans bror Da­ni­el bort i can­cer.

– Det är väl­digt smärt­samt, sä­ger Cé­li­nes sys­ter Clau­det­te i tid­ning­en Jour­nal of Montre­al.

René ha­de käm­pat mot sin sjuk­dom i he­la 16 år. En­ligt upp­gift led han av strupcan­cer. För­ra året ut­ta­la­de sig Cé­li­ne om ma­kens till­stånd till saj­ten USA To­day.

– Han har en slang ner i hal­sen. Jag ma­tar ho­nom tre gång­er om da­gen, sa hon då och fort­sat­te: – Han sä­ger att han vill dö i mi­na ar­mar. Jag kom­mer att va­ra där.

SKA BE­GRA­VAS

Nu ska René en­ligt upp­gift be­gra­vas vid NotreDa­me Ba­si­li­ca i Montre­al, kyr­kan där han och Cé­li­ne sa ja till varand­ra 1994.

– Han kom­mer att bli ihåg­kom­men som en gent­le­man, ge­ne­rös och snäll, en ald­rig ti­di­ga­re skå­dad vi­sio­när, en mo­dern Pyg­ma­li­on, en re­näs­sans­man, skri­ver Cé­li­ne på Fa­ce­book.

"HAN VAR RE­DO"

Sjuk­doms­för­lop­pet för sto­re­bro­dern Da­ni­el, som blev 59, upp­ges ha va­rit snar­likt Renés. Han ef­ter­läm­na­de 13 sys­kon, två dött­rar och två barn­barn.

– Han var re­do, han li­der in­te läng­re. Det var still­samt, sä­ger sys­tern Clau­det­te.

"DET ÄR VÄL­DIGT

SMÄRT­SAMT"

Sång­ers­kan Cé­li­ne Dion upp­ges va­ra för­kros­sad ef­ter att på kort tid ha för­lo­rat både sin ma­ke och sin sto­re­bror i can­cer.

Cé­li­ne och René ha­de va­rit gif­ta i 21 år. ” Han vill dö i mi­na ar­mar”, av­slö­ja­de Cé­li­ne för­ra året.

Sång­ers­kan fanns vid sin man René Ang­é­lils si­da när han av­led i strupcan­cer. René blev 73 år.

Ba­ra två da­gar se­na­re gick även bro­dern Da­ni­el Dion bort i can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.