NICK CAR­TER GRI­PEN EF­TER FYL­LE­BRÅK

BLI­VAN­DE PAP­PAN I TRUB­BEL

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Om någ­ra må­na­der blir Back­stre­et Boys- stjär­nan Nick Car­ter, 36, pap­pa för förs­ta gång­en. Hans upp­ladd­ning in­för upp­gif­ten ver­kar dock in­te va­ra den bäs­ta. Ny­li­gen greps sång­a­ren ef­ter ett våld­samt bråk på en bar i Key West, Flo­ri­da.

– Han tog stryp­grepp på en vakt, skri­ver saj­ten TMZ.

En­ligt upp­gift ska Nick och hans man­li­ga kom­pis ha kom­mit in på stäl­let stup­ful­la vid 19- ti­den på kväl­len. När per­so­na­len väg­ra­de ser­ve­ra dem al­ko­hol blev kil­lar­na ar­ga och bör­ja­de age­ra hot­fullt.

– De slog mot en av de an­ställ­da, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

TOGS TILL STA­TIO­NEN

Slut­li­gen kal­la­des po­lis till plat­sen och Nick och hans kom­pis för­des till po­lis­sta­tio­nen.

– Han för­sök­te snac­ka sig ur si­tu­a­tio­nen ge­nom att sä­ga ” Jag är Nick Car­ter från Back­stre­et Boys”, sä­ger en käl­la.

Men po­li­sen bryd­de sig in­te nämn­värt och Nick fick sit­ta in­låst över nat­ten. Da­gen ef­ter släpp­tes han mot bor­gen. När stjär­nan läm­na­de häk­tet kom­men­te­ra­de han hän­del­sen för det sam­la­de pressupp­bå­det.

– Jag är ba­ra en kil­le som för­sö­ker ha se­mes­ter här i Key West. San­ning­en kom­mer att kom­ma fram, sa han då en­ligt saj­ten Inquistr.

I da­gar­na ska Nick in­fin­na sig i rät­ten.

DRO­GER & SPRIT

Det är in­te förs­ta gång­en som Nick ham­nar i klam­me­ri med rätt­vi­san i just Flo­ri­da. År 2002 greps han ef­ter att ha vägrat ly­da po­li­sens or­der om att ut­rym­ma en natt­klubb där. Även den gång­en ska han ha ham­nat i slags­mål. Nick har själv be­rät­tat om si­na tuf­fa ung­dom­sår i själv­bi­o­gra­fin ” Fa­cing the mu­sic and living to talk about it”.

– Jag bör­ja­de dric­ka re­jält i ton­å­ren och gick vi­da­re till dro­ger som 18- åring. Från ma­riju­a­na gick jag till ko­ka­in, ecsta­sy och smärt­stil­lan­de, skri­ver han i boken.

Dags att lug­na ner sig nu, Nick!

Han gif­te sig 2014 och ska bli pap­pa i vår, men Nick Car­ter ver­kar in­te ha sla­git ner på skan­dal­tak­ten. Ny­li­gen ham­na­de han i slags­mål på fyl­lan.

– Jag för­sö­ker ba­ra ha se­mes­ter, kom­men­te­rar han hän­del­sen.

"HAN TOG STRYP­GREPP" Den for­ne pojk­bands­stjär­nan Nick Car­ter har ham­nat i trub­bel. Ny­li­gen greps han av po­lis ef­ter att ha ham­nat i slags­mål på en bar i Flo­ri­da.

Skan­da­len kom­mer oläg­ligt ef­tersom Nick ska bli pap­pa om någ­ra må­na­der. Till­sam­mans med fru­gan Lau­ren Kitt, 32, vän­tar stjär­nan sitt förs­ta barn i vår. Vi hop­pas att han skär­per sig till dess!

Stjär­nan för­des till po­lis­sta­tio­nen

och fick till­bringa nat­ten där. Hans mug­shot läck­te snabbt

ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.