F

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

ör si­na 32 mil­jo­ner föl­ja­re på Instagram vi­sar Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, of­ta upp si­na fram­steg när det gäl­ler att gå ner i vikt. Se­dan hon gick skil­da vägar från pojk­vän­nen Scott Di­sick, 32, i som­ras har stjär­nan en­ligt käl­lor fo­ku­se­rat på sin vikt­ned­gång. Det gör hon ge­nom att äta ef­ter en strikt kon­trol­le­rad di­et samt trä­na kon­di­tion och yo­ga fem gång­er i vec­kan.

AN­VÄN­DER KOR­SETT

Kourt­ney är ock­så ett fan av den kon­tro­ver­si­el­la mid­je­trä­na­ren, en kor­sett som ska mins­ka mid­je­måt­tet. Men nu är många oro­li­ga för hen­ne då hon sägs väga mind­re än vad hon nå­gon­sin har gjort, 42 ki­lo.

– Hon är för smal, skri­ver en föl­ja­re på tv­pro­fi­lens Instagram.

EX­ET KLA­GA­DE

2013, när Kourt­ney fött sin och Scotts dot­ter Pe­ne­lo­pe, bröt hon ihop framför tv- ka­me­ror­na när Scott kla­ga­de på hen­nes vikt ef­ter för­loss­ning­en.

– Om jag ha­de bli­vit kär i dig när du väg­de mer och var li­te över­vik­tig ha­de det va­rit mitt ide­al för dig. Men jag blev kär i dig när du var jät­te­spin­kig, sa Scott då och tilla­de:

– Jag an­ser att 42 ki­lo är den per­fek­ta vik­ten.

SKA VI­SA SCOTT

Nu ver­kar det som om Kourt­ney är fast be­slu­ten att vi­sa Scott vad han går mis­te om. Men att hon, som fan­sen tyc­ker, gått ner för myc­ket i vikt är nå­got som hon själv in­te hål­ler med om. Dä­re­mot vet stjär­nan att hon får svårt att äta när hon är led­sen och har hjär­tesorg.

– Jag är ge­ne­rellt sett in­te en ner­vös per­son. Men jag får ång­est, och det blir jag il­lamå­en­de av. Jag kan in­te äta när det är som värst, sä­ger Kourt­ney en­ligt tid­ning­en Clo­ser.

Ef­ter att ha gjort slut med Scott Di­sick har Kourt­ney Kar­dashi­an sat­sat hårt på att trä­na och gå ner i vikt. Men nu oro­ar sig fans och fa­milj för hen­nes häl­sa då hon en­ligt upp­gift väger mind­re än nå­gon­sin.

Kourt­ney Kar­dashi­an sägs ha ra­sat för myc­ket i vikt – nu är fans och fa­milj oro­li­ga för hen­nes häl­sa. "JAG KAN

IN­TE ÄTA"

Se­dan upp­brot­tet från ex­et Scott Di­sick har Kourt­ney trä­nat hårt och ätit kon­trol­le­rat för att bli sma­la­re. Ovan syns hon med sys­tern Khloé, 30.

Re­a­li­ty­pro­fi­len vi­sar of­ta upp hur hon trä­nar på Instagram. ” Hon är för smal”, kom­men­te­rar en föl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.