DE­NI­SE RI­CHARDS STÄM­MER SHEEN

EF­TER HIV- AV­SLÖ­JAN­DET

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

"2 1/ 2- män"- skå­di­sen Char­lie Sheen har ham­nat i blåsvä­der. Nu krä­ver näm­li­gen hans ex­fru De­ni­se Ri­chards ho­nom på tio mil­jo­ner för att han ska ha stu­lit peng­ar från de­ras dött­rar.

Ino­vem­ber för­ra året av­slö­ja­de Char­lie Sheen, 50, en hem­lig­het han bu­rit på un­der många år: han har hiv. I tv- pro­gram­met ” To­day show” be­rät­tar ” 2 & 1/ 2 män”- stjär­nan att han har bli­vit pres­sad på mil­jo­ner av ti­di­ga­re vän­ner för att de skul­le hål­la tyst om att han bär på sjuk­do­men.

– Jag li­ta­de på dem, men min till­lit för­vand­la­des till de­ras svek. Det är peng­ar som tas ifrån mi­na barn, sa han då.

Men frå­gan är om stjär­nan verk­li­gen bryd­de sig om att ung­ar­na in­te fick si­na peng­ar, el­ler om det var sig själv han tänk­te på. Nu stäm­mer näm­li­gen She­ens ex­fru De­ni­se Ri­chards, 45, ho­nom för att ha ta­git peng­ar som till­hör­de de­ras dött­rar Sam, 11, och Lo­la, 10. Ko­sing­en ska han ha spen­de­rat på sitt vil­da fes­tan­de.

"HON SLÅSS FÖR SI­NA BARN"

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan ska Char­lie ha sålt ett man­sion som köpts som en in­ve­ste­ring för dött­rar­na, men se­dan han har in­te satt in peng­ar­na på de­ras spar­kon­to. Hu­set sål­des en­ligt upp­gift för över 56 mil­jo­ner kro­nor och nu vill De­ni­se ha drygt tio mil­jo­ner för att kö­pa ett nytt hus. Skå­di­sen an­kla­gar även Char­lie för att ha döds­ho­tat hen­ne och ha kal­lat Lo­la för fu­la namn.

– De­ni­se slåss för si­na barn, sä­ger stjär­nans re­pre­sen­tant och fort­sät­ter:

– Peng­ar­na ska gå till hen­nes barn. Det här hand­lar om att han ska ge bar­nen det han har gått med på.

"HON VILL HA

TIO MIL­JO­NER"

Ex­ma­kar­na De­ni­se Ri­chards och Char­lie Sheen har ham­nat i storbråk med varand­ra. En­ligt upp­gift stäm­mer De­ni­se nu Sheen för att han har stu­lit peng­ar från de­ras ge­men­sam­ma dött­rar.

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan ska Char­lie ha sålt ett man­sion som köpts som en in­ve­ste­ring för dött­rar­na, men se­dan har han in­te gett peng­ar­na till Lo­la och Sam.

De­ni­se har en­sam vård­nad om flic­kor­na. Hon har även ad­op­tiv­dot­tern Elo­i­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.