A

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

my Wi­ne­house föds i en för­ort till Lon­don 1983. Hen­nes mam­ma job­bar på ett apo­tek och hen­nes pap­pa är tax­i­chauf­för. Amys upp­växt är fylld av jazz­mu­sik och hen­nes far­mor har vid ett till­fäl­le ett för­hål­lan­de med jazz­le­gen­da­ren Ron­nie Scott. Vid tolv års ål­der kom­mer Amy in på den pre­stige­fyll­da sko­lan Sylvia Young theat­re school och bör­jar ut­fors­ka sin mu­si­ka­lis­ka ta­lang. Men som 16- åring blir hon av­stängd från sko­lan på grund av att hon in­te ” an­sträng­er sig” samt för att hon piercar nä­san.

DE­BU­TEN EN FRAM­GÅNG

Av­stäng­ning­en från den fi­na sko­lan vi­sar sig dock va­ra nå­got po­si­tivt för Amy. Hon lyc­kas via sin vän tilli­ka pop­sång­a­ren Ty­ler Ja­mes ge sin de­mo till ett skiv­bo­lag som sö­ker en jazz­sång­ers­ka. Amy sig­nas till Is­land/ Uni­ver­sal och ger ut sitt de­bu­tal­bum 2003. Plat­tan, ” Frank”, blir nominerad till två Brit Awards- pri­ser samt nominerad till Mer­cu­ry Mu­sic Pri­ze. Vid den här ti­den bör­jar Amy få ryk­tet som in­sta­bil par­tytjej som of­ta syns ute i vim­let, hårt fes­tan­de. Hon träf­far av- och på- pojk­vän­nen Bla­ke Fi­el­der- Ci­vil, idag 33, som se­na­re er­kän­ner att det är han som in­tro­du­ce­rar tunga dro­ger för Amy.

– Jag kan er­kän­na att det var mitt fel att hon pro­va­de he­ro­in för förs­ta gång­en. Jag tror in­te att hon ha­de tes­tat det om det in­te vo­re för mig, be­rät­tar Bla­ke i ” The Je­re­my Ky­le show” två år ef­ter hen­nes död.

BRÅ­KAR FRAMFÖR KA­ME­ROR­NA

Bla­ke och Amy för­följs stän­digt av brit­tisk press. De har ett stor­migt för­hål­lan­de och brå­kar, skri­ker och slåss of­ta framför ka­me­ror­na. 2006 fö­re­slår Amys skiv­bo­lag att hon ska chec­ka in på re­hab på grund av sitt al­ko­hol­miss­bruk. Istäl­let läm­nar hon bo­la­get och skri­ver hit­lå­ten ” Re­hab” som blir förs­ta sing­eln från den kri­ti­ker­ro­sa­de ski­van ” Back to black”. Sång­en hand­lar om att hon väg­rar läg­ga in sig på kli­nik och att hen­nes pap­pa, som är hen­nes ma­na­ger, in­te tyc­ker att hon be­hö­ver hjälp.

DÖR AV FÖR­GIFT­NING

Amys liv snur­rar allt for­ta­re, och med stör­re fram­gång­ar fal­ler hon dju­pa­re och dju­pa­re ner i spri­toch drog­miss­bru­ket. I maj 2007 gif­ter hon sig med Bla­ke i Mi­a­mi och ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re förs hon till sjuk­hus ef­ter att ha ta­git en överdos av he­ro­in, ko­ka­in, ecsta­sy, ke­ta­min, vod­ka och whis­key. Stjär­nans tur­né­er ställs in och det blir ett kort be­sök på re­hab som in­te hjäl­per länge. Amy vin­ner fem Grammys 2008, och slår fle­ra för­sälj­nings­re­kord. Men trots de enor­ma fram­gång­ar­na blir hon ald­rig fri från sitt miss­bruk. Den 23 ju­li 2011 hit­tas hon död i sitt hem i Cam­den, Lon­don. Dödsor­sa­ken fast­ställs va­ra al­ko­hol­för­gift­ning. Amy blev 27 år.

MISS­BRUK I TON­Å­REN

Co­ry Mon­te­ith föds i Cal­ga­ry, Ka­na­da 1982. Hans för­äld­rar skil­jer sig när han är sju år och det blir mam­man som upp­fost­rar ho­nom och hans bror. Re­dan i ton­å­ren bör­jar Co­ry ham­na snett och hans ti­di­ga­re lust för att gå i sko­lan för­svin­ner när han bör­jar miss­bru­ka al­ko­hol och dro­ger. Vid 16 års ål­der ger Co­ry upp si­na för­sök till att skaf­fa sig

Vis­sa av vå­ra all­ra star­kast ly­san­de stjär­nor gick bort all­de­les för ti­digt. Veckans NU! har kart­lagt någ­ra av de ta­lang­ful­la kändisarna vars liv slu­ta­de mörkt och tra­giskt.

Pa­ret brå­ka­de of­ta vilt framför ka­me­ror­na och brit­tisk press följ­de de­ras tra­si­ga re­la­tion.

Amy föd­des i Lon­don och ha­de fram till ton­å­ren en lugn upp­växt. Som 16- åring fick hon skiv­kon­trakt och någ­ra år se­na­re gjor­de hon sin kri­ti­ker­ro­sa­de de­but.

Amy träf­fa­de Bla­ke Fi­el­der- Ci­vil och in­led­de ett stor­migt för­hål­lan­de. Det var han som in­tro­du­ce­ra­de hen­ne för he­ro­in och and­ra dro­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.