20 ÅR YNG­RE POJK­VÄN­NEN GICK NER PÅ KNÄ KYLIE MI­NO­GUE GIF­TER SIG!

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Nu är det full fart fram till al­ta­ret för Kylie Mi­no­gue. Hon ska näm­li­gen gänga sig ef­ter ba­ra fem må­na­ders dej­tan­de.

När sång­ers­kan Kylie Mi­no­gue, 47, be­sök­te Lon­don ny­li­gen till­sam­mans med pojk­vän­nen Jos­hua Sas­se, 28, var det nå­got som var an­norlun­da med sång­ers­kan. En gi­gan­tisk, rek­tangu­lär di­a­mant­ring, glitt­ra­de näm­li­gen på hen­nes vänst­ra ring­fing­er. Kylie och Jos­hua träf­fa­des i sep­tem­ber för­ra året på in­spel­ning­ar­na av hans tv­se­rie ” Gala­vant” och i no­vem­ber gick de ut med sin re­la­tion. Nu är det allt­så dags för näs­ta steg!

– Kylie vil­le mer än gär­na vi­sa sitt bling­bling, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

FRI­A­DE I SCHWEIZ

En­ligt upp­gift fri­a­de Jos­hua till Kylie un­der en vin­ter­se­mes­ter i Genève, Schweiz. – Det är ett väl­digt ro­man­tiskt stäl­le att fria på, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en The Sun och fort­sät­ter:

– Jos­hua har be­rät­tat för si­na kom­pi­sar att han var re­do att stäl­la frå­gan ef­tersom han hit­tat sin dröm­kvin­na.

Kylie har öp­pet be­rät­tat om kär­le­ken till sin fäst­man, som har en tvåå­rig son från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

– Jag är i sjun­de him­len, och det be­ror en­bart på min äls­ka­de Jos­hua Sas­se. Vi pas­sar ihop per­fekt, har stjär­nan be­rät­tat för ra­di­o­ka­na­len ” BBC Ra­dio 4”.

Sång­ers­kan har inga barn, men det är nå­got som kanske änd­ras nu.

– Vem vet om en fa­milj kanske finns i min plan. Om det skul­le hän­da vo­re det fan­tas­tiskt, sä­ger stjär­nan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HAN HAR HIT­TAT SIN DRÖM­KVIN­NA" Kylie Mi­no­gue är in­te läng­re till­gäng­lig, så sor­ry al­la som trod­de att ni ha­de en chans! Hon är näm­li­gen ny­för­lo­vad med pojk­vän­nen Jos­hua Sas­se, som ny­li­gen fri­a­de till sång­ers­kan un­der en se­mes­ter i Genève.

Kylie har in­te haft så myc­ket tur i kär­lek. Hon var ti­di­ga­re för­lo­vad med mo­del­len Andrés Ve­len­co­so, idag 37, mel­lan 2009 och 2013.

In­nan det var hon ihop med Hal­le Ber­rys ex Oli­vi­er Mar­ti­nez, idag 50, mel­lan 2003 och 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.